Viet­nam on­der­schept la­ding ivoor van 619 ki­lo

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VIET­NAM - De Viet­na­me­se au­to­ri­tei­ten heb­ben een la­ding van 619 ki­lo ivoor on­der­schept. De la­ding werd il­le­gaal van­uit Afri­ka naar Viet­nam ver­scheept. De af­ge­lo­pen twee maan­den werd al vier ton aan ivoor in be­slag ge­no­men. De ivoor zat ver­bor­gen in twee con­tai­ners die naar de ha­ven van Cat Lai wer­den ver­voerd in het zui­den van Ho Chi Minh stad. De dou­a­ne heeft de vangst be­ves­tigd, maar wil­de ver­der geen de­tails kwijt. Vol­gens een lo­ka­le krant ge­brui­ken de smok­ke­laars steeds ge­a­van­ceer­der tac­tie­ken om de la­ding on­ge­merkt langs de dou­a­ne te krij­gen. Zo wordt de ivoor in wax ver­pakt en de kis­ten wor­den dicht­ge­tim­merd met hou­ten spij­kers in plaats van ij­zer, om con­tro­les in rönt­gen­ap­pa­ra­ten te mis­lei­den.

Een week ge­le­den kwa­men in Ha­noi nog ruim veer­tig lan­den bij­een om af­spra­ken te ma­ken om de il­le­ga­le han­del in wil­de die­ren te­gen te gaan. Viet­nam is een van de groot­ste door­voer­lan­den voor ivoor. Ook de vraag van con­su­men­ten naar ivoor en de hoorn van neus­hoorns is erg groot.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.