Fran­se ter­ro­ris­me­ver­dach­ten wer­den aan­ge­stuurd door IS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De vijf ter­ro­ris­me­ver­dach­ten die af­ge­lo­pen zon­dag wer­den op­ge­pakt, ston­den in con­tact met een lid van Is­la­mi­ti­sche Staat in Irak of Sy­rië. De man­nen, vier Fran­sen en een van Ma­rok­kaan­se af­komst, wer­den op­ge­pakt en wa­ren vol­gens jus­ti­tie van plan om op 1 de­cem­ber aan­sla­gen te ple­gen in en rond Pa­rijs.

Het vijf­tal stond in con­tact met IS via ge­co­deer­de be­rich­ten. Bo­ven­dien wer­den bij huis­zoe­kin­gen do­cu­men­ten aan­ge­trof­fen waar­uit bleek dat de man­nen trouw had­den ge­zwo­ren aan de ter­reur­be­we­ging. De vijf wer­den gis­te­ren voor­ge­leid aan de rech­ter in Pa­rijs. De hoofd­aan­kla­ger zei dat naast de do­cu­men­ten ook wa­pens wer­den aan­ge­trof­fen en in­struc­ties hoe de man­nen aan wa­pens kon­den ko­men, schrijft de Fran­se krant Le Fi­ga­ro. Een van de ter­reur­ver­dach­ten werd op­ge­pakt in Mar­seil­le, de an­de­re vier in Straats­burg. Doel­wit­ten zou­den on­der an­de­re het hoofd­kan­toor van de bin­nen­land­se vei­lig­heids­dienst, het hoofd­bu­reau van de re­cher­che en een ge­rechts­ge­bouw op de Champs-Ely­sees zijn. Het vijf­tal zou ook pret­park Dis­ney­land bij Pa­rijs op het oog heb­ben. Na hun ar­res­ta­tie zijn de ver­dach­ten zon­der aan­klacht vast­ge­zet. Dat is on­ge­brui­ke­lijk, maar sinds de spe­ci­a­le an­ti-ter­reur­maat­re­ge­len in Frank­rijk is dat mo­ge­lijk.

Sinds be­gin 2015 zijn bij aan­sla­gen in Frank­rijk meer dan 230 men­sen om het le­ven ge­ko­men. De groot­ste aan­slag was op 13 no­vem­ber 2015, toen 130 men­sen om het le­ven kwa­men door meer­de­re aan­sla­gen in on­der an­de­re het cen­trum en in het Bata­clan­the­a­ter.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.