Ba­va­ria neemt Ame­ri­kaan­se bie­rim­por­teur over

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Ba­va­ria neemt in de Ver­e­nig­de Sta­ten de im­por­teur van Bel­gi­sche spe­ci­aal­bie­ren La­tis Im­ports over. Dit be­ves­tig­de een woord­voer­ster van het be­drijf uit het Bra­bant­se Lies­hout gis­te­ren aan ABM Fi­nan­ci­al News, zon­der fi­nan­ci­ë­le de­tails te ver­strek­ken over de deal.

“Het klopt dat we de ver­re meer­der­heid van de aan­de­len in het be­drijf heb­ben over­ge­no­men en daar­mee vol­le­di­ge con­tro­le over het be­drijf krij­gen”, zei woord­voer­ster Rins­ke van den Bos.

Het bier­con­cern van de fa­mi­lie Swin­kels speelt hier­mee in op de groei­en­de markt voor am­bach­te­lij­ke en an­de­re spe­ci­aal­bie­ren in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

La­tis im­por­teert mo­men­teel Bel­gi­sche bie­ren zo­als Palm en Ro­den­bach en zal nu een bre­der por­te­feuil­le van bier­mer­ken naar de Ame­ri­kaan­se markt bren­gen, waar­on­der Hol­lan­dia en Cla­ro van Ba­va­ria.

Man­hat­tan Beer Di­s­tri­bu­tors, de groot­ste bier dis­tri­bu­teur van de staat New York, wordt door de nau­we sa­men­wer­king met La­tis Im­ports een be­lang­rij­ke part­ner om bier­mer­ken van Ba­va­ria te ver­sprei­den in de staat New York. De over­na­me past in de groei­stra­te­gie van Ba­va­ria om door ac­qui­si­ties en sa­men­wer­kin­gen de om­zet in en­ke­le ja­ren te la­ten groei­en naar 1 mil­jard eu­ro. De om­zet be­droeg in 2015 ruim 531 mil­joen eu­ro bij een net­to­winst van iets meer dan 30 mil­joen eu­ro. Re­cent werd de Bel­gi­sche bier­brou­wer Palm door Ba­va­ria over­ge­no­men en werd een sa­men­wer­king met Mol­son Coors aan­ge­gaan voor de ver­koop, dis­tri­bu­tie en mar­ke­ting van Ba­va­ria en de an­de­re bier­mer­ken van het fa­mi­lie­be­drijf uit Bra­bant in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. La­tis Im­ports werd op­ge­zet door Da­vid van Wees om Bel­gi­sche bie­ren te im­por­te­ren naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. Van Wees zal aan­blij­ven als di­rec­teur van Ba­va­ria US Ope­ra­ti­ons en zal sa­men met Ba­va­ria’s lo­ka­le ver­koop­ma­na­ger Ar­noud van Schaik lei­ding ge­ven aan de ac­ti­vi­tei­ten van Ba­va­ria in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

(Beurs­dui­vel/foto: peek­cre­a­ti­ve­stu­dios.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.