Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2008 - De In­di­a­se stad Bom­bay werd ge­trof­fen door tien ge­lijk­tij­dig ge­pleeg­de ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen.

2012 - In de Qa­ta­re­se hoofd­stad Do­ha start een con­fe­ren­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties over kli­maat­ver­an­de­ring.

1941 - Li­ba­non wordt on­af­han­ke­lijk van Frank­rijk.

1998 - To­ny Blair spreekt als eer­ste mi­nis­ter-pre­si­dent van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk het Ier­se par­le­ment toe.

1778 - Ja­mes Cook ont­dekt Maui.

2005 - De Ja­pan­se ruim­te­son­de Haya­bu­sa (valk) faalt om te lan­den op de pla­ne­to­ï­de Ito­ka­wa, maar ver­za­mel­de waar­schijn­lijk wel ma­te­ri­aal van de pla­ne­to­ï­de. Door pro­ble­men keer­de de son­de pas op 15 ju­ni 2010 te­rug op Aar­de. Ge­bo­ren 1939 - Ti­na Tur­ner is de ar­ties­ten­naam van An­na Mae Bul­lock (Nut­bush, Ten­nes­see, 26 no­vem­ber 1939), een zan­ge­res en ac­tri­ce uit de Ver­e­nig­de Sta­ten met de Zwit­ser­se na­ti­o­na­li­teit. Ze had voor­heen de Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit, maar heeft de­ze op­ge­ge­ven. In de ja­ren 60 en 70 werd ze met haar toen­ma­li­ge echt­ge­noot be­kend als het duo Ike & Ti­na Tur­ner. In de ja­ren 80 brak ze door met een ui­terst suc­ces­vol­le so­lo­car­ri­è­re. De zan­ge­res is met 180 mil­joen ver­koch­te pla­ten de best­ver­ko­pen­de vrou­we­lij­ke rock­ar­tiest en ver­kocht de mees­te con­cert­tic­kets van al­le so­lo­ar­ties­ten ter we­reld. Ti­na Tur­ner woont te­gen­woor­dig in Zwit­ser­land in Küsnacht bij Zü­rich en kreeg op 22 april 2013 de Zwit­ser­se na­ti­o­na­li­teit. Ze woont sa­men met de Duit­ser Er­win Bach die vijf­tien jaar jon­ger is dan zij en met wie ze sinds de ja­ren 80 een re­la­tie heeft. Bach en Tur­ner zijn ge­trouwd op 21 ju­li 2013.

(foto: lag­ar­de­re.cz)

Ti­na Tur­ner

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.