Con­cre­te af­spra­ken ter re­gu­le­ring va­lu­ta­markt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën en de gover­nor van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) heb­ben een over­leg ge­had met di­rec­ties van en­ke­le gro­te bank­in­stel­lin­gen, waar­bij er on­der an­de­re af­spra­ken zijn ge­maakt over de va­lu­ta­markt. Er zijn con­cre­te af­spra­ken ge­maakt om voor­al het spe­cu­le­ren op de va­lu­ta­markt te­gen te gaan en de koers­schom­me­lin­gen te tem­po­ri­se­ren.

On­der an­de­re is vol­gens een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën af­ge­spro­ken dat staats­be­drij­ven die de­vie­zen­in­kom­sten heb­ben, van­af nu ver­plicht zul­len wor­den om al­leen via de­vie­zen­ban­ken hun va­lu­ta te ver­ko­pen. Hun de­vie­zen­ver­keer, dus aan- en ver­koop van de­vie­zen, zal voort­aan al­leen via het bank­we­zen mo­gen lo­pen. Er zul­len ook voor­zie­nin­gen wor­den ge­trof­fen om al­le ex­port­op­breng­sten van de par­ti­cu­lie­re sec­tor daad­wer­ke­lijk te re­pa­tri­ë­ren. Ex­por­teurs zul­len daar­om hun de­vie­zen in het ver­volg en­kel en al­leen aan de­vie­zen­ban­ken ver­ko­pen. Ver­der is ook af­ge­spro­ken dat over­ma­kin­gen naar het bui­ten­land voor im­port van goe­de­ren en dien­sten, als­ook over­ma­kin­gen die tot het ka­pi­taal­ver­keer met het bui­ten­land ge­re­kend wor­den, van­af nu ook en­kel en al­leen via de de­vie­zen­ban­ken plaats­vin­den.

Het mi­nis­te­rie meldt ver­der dat de vol­le­di­ge ver­han­de­ling van de eu­ro, zijn­de aan­koop en ver­koop, voort­aan al­leen aan het bank­we­zen is voor­be­hou­den. Het is wis­sel­kan­to­ren, die als part­ners op de va­lu­ta­markt moe­ten wor­den be­schouwd, wel toe­ge­staan om de­ze munt­soort op te ko­pen, maar ver­koop van de­ze munt kan al­leen aan de­vie­zen­ban­ken. De­ze ban­ken zul­len goe­de en werk­ba­re ar­ran­ge­men­ten ma­ken met wis­sel­kan­to­ren, op­dat zij op ef­fi­ci­ën­te wij­ze US dol­lars kun­nen be­ko­men om hun be­drijfs­voe­ring on­ge­stoord voort te kun­nen zet­ten. Il­le­ga­le han­del in de­vie­zen zal, door on­der meer ge­coor­di­neerd sa­men­wer­ken van al­le re­le­van­te staats­or­ga­nen, daad­krach­tig wor­den aan­ge­pakt. Wet- en re­gel­ge­ving ten aan­zien van het de­vie­zen­ver­keer zal door al­le in­stel­lin­gen van de va­lu­ta­markt, de­vie­zen­ban­ken en wis­sel­kan­to­ren, stipt wor­den na­ge­leefd en de na­le­ving daar­van zal zon­der aar­ze­ling door de au­to­ri­tei­ten wor­den af­ge­dwon­gen. In­stel­lin­gen, in­clu­sief cam­bio’s die zich bui­ten de re­gel­ge­ving be­ge­ven, kun­nen har­de sanc­ties te­ge­moet zien, waar­bij slui­ting niet moet wor­den uit­ge­slo­ten.

De-dol­la­ri­sa­tie van de eco­no­mie wordt met on­mid­del­lij­ke in­gang in­ge­zet. De Munt­wet zal ge­ëer­bie­digd wor­den, het­geen be­te­kent dat be­ta­lin­gen in Su­ri­na­me in prin­ci­pe uit­slui­tend met on­ze ei­gen munt, de SRD, kun­nen plaats­vin­den. Het fe­no­meen van be­ta­lin­gen van huur­pen­nin­gen van wo­nin­gen zal in dat ver­band daad­krach­tig door de Staat wor­den aan­ge­pakt. De over­heid zal ook het huur­be­leid on­der de loep ne­men, ter­wijl de CB­vS het va­lu­ta­le­nin­gen­be­leid aan een be­schou­wing zal on­der­wer­pen. De CB­vS be­na­drukt dat het hui­di­ge strak­ke fis­caal­mo­ne­tai­re be­leid voort­du­rend ge­richt is op het ver­krij­gen van een even­wich­ti­ge eco­no­mie en een sta­bie­le wis­sel­koers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.