Bou­ter­se: ‘Cas­tro een van de groot­ste we­reld­lei­ders van de eeuw’

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De over­le­den Cu­baan­se ex-lei­der Fi­del Cas­tro is van gro­te be­te­ke­nis ge­weest voor Su­ri­na­me. In een uit­ge­ge­ven pers­ver­kla­ring legt pre­si­dent De­si Bou­ter­se de na­druk op voor­al de ge­zond­heids­zorg en het we­ten­schap­pe­lijk on­der­wijs, die dank­zij de in­zet van Cas­tro naar een ho­ger ni­veau zijn ge­tild in Su­ri­na­me. Bou­ter­se heeft na­mens het Su­ri­naam­se volk de con­do­le­an­ces over­ge­bracht aan Cu­ba. Cas­tro over­leed op 25 no­vem­ber op 90-ja­ri­ge leef­tijd, ter­wijl in Su­ri­na­me de fes­ti­vi­tei­ten rond Sre­fi­den­si in vol­le gang wa­ren.

“Wij ver­wij­zen naar het gro­te aan­tal Cu­baan­se dok­to­ren die door Fi­del Cas­tro aan Su­ri­na­me ter be­schik­king zijn ge­steld sinds de ja­ren tach­tig. Wij ver­wij­zen ook naar de hon­der­den Su­ri­naam­se stu­den­ten die sinds die tijd met Cu­baan­se beur­zen tot he­den aan Cu­baan­se uni­ver­si­tei­ten kun­nen stu­de­ren”, schrijft het Ka­bi­net van de Pre­si­dent in een pers­ver­kla­ring. De Su­ri­naam­se re­ge­ring ty­peert Cas­tro als een van de groot­ste we­reld­lei­ders van de af­ge­lo­pen eeuw, die zich on­baat­zuch­tig heeft in­ge­zet voor on­der­druk­king, be­vrij­ding en ont­wik­ke­ling van der­de­we­reld­lan­den. Cas­tro heeft zijn stem­pel voor­al ge­drukt op La­tijns-Ame­ri­ka en Afri­ka, en daar spreekt de Su­ri­naam­se re­ge­ring haar er­ken­te­lijk­heid voor uit.

Ter­wijl de mees­te we­reld­lei­ders met ver­sla­gen­heid re­a­ge­ren op de dood van Cas­tro en hem prij­zen voor zijn in­zet voor on­der­druk­te vol­ke­ren, heeft de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent elect, Do­nald Trump, vriend en vij­and ver­rast door nog­maals een schok­ken­de uit­la­ting de we­reld in te stu­ren. “Fi­del Cas­tro is dood!”, twit­ter­de hij kort na­dat be­kend werd dat de 90-ja­ri­ge Cas­tro is over­le­den. In een ver­kla­ring die hij kort daar­na de deur deed uit­gaan, om­schreef hij Cas­tro als ‘een bru­te dic­ta­tor die zijn ei­gen volk bij­na zes de­cen­nia heeft on­der­drukt’. Zijn voor­gan­ger en af­tre­dend pre­si­dent Barack Oba­ma was veel mil­der. Hij zegt het aan de ge­schie­de­nis over te la­ten om te oor­de­len over Cas­tro.

Cas­tro werd za­ter­dag ge­cre­meerd. Cu­ba heeft ne­gen da­gen van na­ti­o­na­le rouw af­ge­kon­digd na het over­lij­den van Cas­tro, die mi­nis­ter-pre­si­dent van Cu­ba was van 1959 tot 1976. Aan­slui­tend be­kleed­de hij de func­tie van pre­si­dent tus­sen 1976 en 2008. On­der Cas­tro werd Cu­ba om­ge­vormd tot com­mu­nis­ti­sche staat. De ge­zond­heid van het oud-staats­hoofd was al ja­ren broos. Hij werd in 2008 als pre­si­dent op­ge­volgd door zijn broer Raúl. Op 4 de­cem­ber wordt Cas­tro her­dacht tij­dens een gro­te her­den­kings­plech­tig­heid in San­tia­go de Cu­ba. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.