Su­ri­na­me krijgt fe­li­ci­ta­ties voor vie­ring on­af­han­ke­lijk­heid

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De re­ge­ring van Su­ri­na­me heeft van ver­schil­len­de lan­den en de paus de fe­li­ci­ta­ties en bes­te wen­sen ont­van­gen in ver­band met 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid op 25 no­vem­ber. Kort voor het over­lij­den van Fi­del Cas­tro op 25 no­vem­ber ont­ving Su­ri­na­me de fe­li­ci­ta­ties van de Cu­baan­se pre­si­dent Raul Cas­tro. Daar­naast heeft Su­ri­na­me ook de fe­li­ci­ta­ties ont­van­gen van paus Fran­cis en de ko­ning van Ma­rok­ko, Si­di Mo­ha­med ben Has­san elAla­oui.

De pre­si­dent van de Volks­re­pu­bliek Chi­na, Xi Jin­ping, geeft in zijn fe­li­ci­ta­tie­bood­schap aan dat Su­ri­na­me een van de be­lang­rijk­ste part­ners is van Chi­na in de sa­men­wer­king met de Ca­ri­bi­sche re­gio. “Dank­zij de in­zet van Su­ri­na­me en Chi­na heb­ben bei­de lan­den in de af­ge­lo­pen ja­ren ge­za­men­lijk veel suc­ces­sen ge­boekt. On­ze lan­den zijn niet al­leen goe­de vrien­den van el­kaar, maar ook ge­lij­ke part­ners die ge­za­men­lij­ke doe­len na­stre­ven. De re­la­tie tus­sen Su­ri­na­me en Chi­na is erg be­lang­rijk en Chi­na staat klaar om de hech­te ban­den met Su­ri­na­me te be­hou­den en ver­der te ont­wik­ke­len”, zegt Jin­ping in zijn ver­kla­ring. De pre­si­dent van In­dia, Pra­nab Muk­her­jee, heeft na­mens zijn land ook de fe­li­ci­ta­ties over­ge­bracht aan Su­ri­na­me. “De re­la­tie tus­sen Su­ri­na­me en In­dia is ge­ba­seerd op de ge­schie­de­nis die bei­de lan­den met el­kaar de­len, het­geen ons dich­ter bij el­kaar brengt. On­ze lan­den kun­nen in de toe­komst uit­kij­ken naar sa­men­wer­king in ver­schil­len­de sec­to­ren die het volk van bei­de lan­den ten goe­de zul­len ko­men. Het feit dat bei­de lan­den lid zijn van min of meer de­zelf­de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties, geeft al aan dat de vriend­schaps­re­la­tie in de toe­komst ver­der zal wor­den ver­sterkt”, zegt Muk­her­jee. De pre­si­dent van Ame­ri­ka, Barack Oba­ma, fe­li­ci­teer­de Su­ri­na­me ook met 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid en gaf aan dat bei­de lan­den de­zelf­de doe­len na­stre­ven als het gaat om het ga­ran­de­ren van de vei­lig­heid van hun volk. “Om de vei­lig­heid van ons volk te ga­ran­den, zor­gen wij voor goe­de wet­ge­ving, so­ci­a­le ze­ker­heid en ont­wik­ke­ling van de eco­no­mie. Ook Su­ri­na­me pro­beert zijn volk zo­veel mo­ge­lijk een sta­bie­le toe­komst te ge­ven. Ame­ri­ka res­pec­teert de re­la­tie die het met Su­ri­na­me heeft en kijkt uit naar de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de re­la­tie tus­sen bei­de lan­den”, zegt Oba­ma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.