San­tok­hi kijkt uit naar uit­spra­ken te­rug­roep­kwes­tie en 8 De­cem­ber­straf­pro­ces

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter­lij­ke macht neemt van­daag een be­slis­sing over de te­rug­roep­kwes­tie en woens­dag in het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces. Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP) kijkt uit naar de be­slis­sing van de rech­ters, om­dat het om rechts­za­ken gaat met een zwaar po­li­tie­ke im­pact. In de te­rug­roep­kwes­tie zijn de op­po­si­tie­par­tij­en VHP, Pert­ja­jah Lu­hur (PL) en de Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me (NPS) sa­men, een van de pro­ces­par­tij­en. San­tok­hi zegt aan de krant dat de VHP in par­tij­ver­band de rechts­zaak van de te­rug­roep­kwes­tie heeft be­spro­ken en ook met de voor­zit­ters van de PL en NPS. Vol­gens hem mer­ken de op­po­si­tie­par­tij­en dat het de eer­ste keer is dat een rech­ter zich zo­da­nig op­stelt, waar­bij in ie­der ge­val wordt af­ge­we­ken van de be­staan­de pro­ce­du­res en re­gels die gel­den bin­nen de rech­ter­lij­ke macht met be­trek­king tot de be­han­de­ling van za­ken. “Het is na­me­lijk zo dat aan de te­gen­par­tij, in strijd met af­spra­ken en gel­den­de re­gels, meer ruim­te is ge­bo­den om te pro­ce­de­ren en meer as­pec­ten aan te bren­gen. Dat heb­ben we met be­zorgd­heid kun­nen vol­gen. Ik hoop niet dat de­ze hou­ding van de rech­ter­lij­ke macht te ma­ken heeft met eni­ge be­ïn­vloe­ding. Dat heb­ben we bij de eer­de­re acht rech­ter­lij­ke uit­spra­ken niet ge­had.” San­tok­hi zegt dat hij tot nu toe heeft op­ge­merkt, dat de rech­ter­lij­ke macht in al­le moei­lij­ke en in­ge­wik­kel­de za­ken zich pro­fes­si­o­neel heeft op­ge­steld. Hij hoopt dat dit ook ge­beurt in de­ze rechts­zaak. “We we­ten dat de po­li­tiek een zwa­re druk uit­oe­fent om de twee le­den in de co­a­li­tie te be­hou­den, en om te voor­ko­men dat er dwang­som­men af­ge­dwon­gen zul­len wor­den te­gen per­so­nen en in­sti­tu­ten die in strijd met de wet en het recht han­de­len.” Hij hoopt dat de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet niet wordt mee­ge­no­men door de rech­ter bij het vel­len van een oor­deel. Vol­gens hem moet men in een rech­ter­lijk pro­ces zich vol­strekt die­nen te ont­hou­den van eni­ge in­men­ging.

Voor wat het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces be­treft, vindt San­tok­hi dat de rech­ter­lij­ke macht zich pro­fes­si­o­neel en on­af­han­ke­lijk zal moe­ten op­stel­len. Vol­gens hem moe­ten de rech­ters on­be­vreesd en des­kun­dig een oor­deel vel­len op ba­sis van de be­schik­ba­re in­for­ma­tie. Pre­si­dent De­si Bou­ter­se vaar­dig­de een re­so­lu­tie uit die de ver­vol­ging in het 8 De­cem­ber­straf­pro­ces moet stop­pen. De pro­cu­reur-ge­ne­raal kreeg daar een af­schrift van. De op­po­si­tie­lei­der zegt dat niet al­leen dit stuk in het dos­sier is, maar ook het be­vel van het Hof van Jus­ti­tie om de zaak te ver­vol­gen. “We kij­ken uit naar de be­han­de­ling van de zaak en wat de rech­ter­lij­ke macht zal be­slis­sen. De rech­ter­lij­ke macht moet al­le ruim­te krij­gen om in al­le on­af­han­ke­lijk­heid en ob­jec­ti­vi­teit de zaak te be­han­de­len. De rech­ter­lij­ke macht is ge­plaatst voor een enor­me uit­da­ging over vraag­stuk­ken die el­ders niet zijn op­ge­lost.” WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.