Asi­an Night men­gel­moes drie cul­tu­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Asi­an Night, za­ter­dag ge­or­ga­ni­seerd door de Chi­ne­se am­bas­sa­de in sa­men­wer­king met die van In­do­ne­sië en In­dia, was een ver­to­ning van drie ver­schil­len­de cul­tu­ren. Dit mid­dels de apar­te Azi­a­ti­sche ge­rech­ten die te koop wa­ren, mu­ziek- en dansop­tre­dens van groe­pen uit de drie lan­den en een mo­de­show van de top Chi­ne­se de­sig­ner Gong Han­gyu met haar Chi­pao-jur­ken. Am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong zegt dat het de twee­de keer is dat een der­ge­lij­ke cul­tu­re­le avond wordt ge­hou­den. Vol­gens de di­plo­maat zijn der­ge­lij­ke eve­ne­men­ten een unie­ke ge­le­gen­heid om ken­nis te ma­ken met de au­then­tie­ke ge­woon­tes van de Azi­a­ti­sche cul­tuur (Chi­na, In­dia en In­do­ne­sië). De am­bas­sa­deur meent dat de Asi­an Night dit jaar een spe­ci­aal tin­tje had. Su­ri­na­me her­dacht na­me­lijk zijn 41ste on­af­han­ke­lijk­heids­dag en daar­bo­ven­op be­staat de bi­la­te­ra­le re­la­tie Chi­na-Su­ri­na­me 40 jaar. Om het suc­ces van de­ze re­la­tie te mar­ke­ren, is de Chi­ne­se am­bas­sa­de de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de sa­men­wer­kin­gen aan­ge­gaan met on­der an­de­re de Su­ri­na­me Chi­ne­se Friends­hip As­so­ci­a­ti­on, As­so­ci­a­ti­on of Chi­ne­se En­ter­pri­ses in Su­ri­na­me en de Su­ri­na­me­se Chi­ne­se Uni­ted As­so­ci­a­ti­on. Dit heeft ge­re­sul­teerd in het uit­ge­ven van een spe­ci­a­le ge­den­k­en­ve­lop­pe, di­ver­se cul­tu­re eve­ne­men­ten en het Chi­ne­se Film Fes­ti­val.

Zhang zegt dat on­danks dat Azië en Zuid-Ame­ri­ka ge­schei­den zijn door een oce­aan, de twee nooit ver van el­kaar zijn. Meer dan een eeuw ge­le­den heb­ben Chi­ne­se, In­di­a­se en In­do­ne­si­sche voor­ou­ders de over­tocht naar dit con­ti­nent ge­maakt en hun krach­ten ge­ge­ven voor de op­bouw van Su­ri­na­me. De­ze heb­ben een brug ge­sla­gen tus­sen hun land van her­komst en Su­ri­na­me die tot de dag van van­daag voor­de­len heeft voor bei­de kan­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.