Pal­m­olie­be­drijf Pa­tam­ac­ca start in de­cem­ber

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Chi­na Zhong Heng Tai maakt zich klaar om in de­cem­ber van start te gaan met het Pa­tam­ac­ca­pro­ject om palm­olie te pro­du­ce­ren. De plan­ning is om tus­sen 10 en 15 de­cem­ber te star­ten. In de be­gin­fa­se is 2000 hec­ta­re no­dig en in af­stem­ming met de lo­ka­le ge­meen­schap zal er naar ge­lang uit­ge­breid wor­den. 1500 hec­ta­re is be­doeld voor de pro­duc­tie en 500 ha is be­doeld voor be­plan­ting van spe­ci­a­le plan­ten en be­paal­de hout­soor­ten. Per jaar zal zo een 12 mil­joen li­ter palm­olie ge­pro­du­ceerd wor­den. Dit kan 60% van de lo­ka­le con­sump­tie dek­ken. In het be­gin heeft het be­drijf 143 ar­bei­ders no­dig. Mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij bracht on­langs een be­zoek aan het dorp Ovia-olo voor een in­for­ma­tie­ses­sie met de ge­meen­schap. Ook het Mi­nis­te­rie van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling met als ver­te­gen­woor­di­ging het com­mis­sa­ri­aat van Ma­ro­wij­ne, en Lui Jiang, ge­ne­ral ma­na­ger van het be­drijf, wa­ren be­trok­ken bij de ses­sie. De dor­pe­lin­gen wa­ren elf jaar te­rug on­eens met de komst van het be­drijf, om­dat de ge­meen­schap wei­nig tot geen voor­de­len had aan de aan­we­zig­heid van de on­der­ne­ming in het ge­bied. De be­wo­ners ge­no­ten geen voor­keur bij de ar­beids­plaat­sen, de sa­la­ri­ë­ring was slecht en de af­koop­re­ge­ling van de toen­ma­li­ge ar­bei­ders van het pal­m­olie­be­drijf Pa­tam­ac­ca was niet in or­de. Ook was er spra­ke van mi­li­eu­ver­vui­ling door het ge­bruik van pes­ti­ci­den. Bij de in­for­ma­tie­ses­sie ver­ze­ker­de de ge­ne­ral ma­na­ger van het be­drijf de be­wo­ners dat ze niet hoe­ven te vre­zen. Het gaat vol­gens hem om een land­bouw­be­drijf dat duur­zaam is. “Wij wil­len één wor­den met de ge­meen­schap”, ver­ze­ker­de hij de be­wo­ners.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.