Schei­den­de leer­krach­ten OS Po­mo­na ge­hul­digd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur heeft don­der­dag twee leer­krach­ten ge­hul­digd die ver­bon­den wa­ren aan de Open­ba­re School Po­mo­na in het dis­trict Sa­ram­ac­ca. De hul­di­ging kwam na een ver­zoek van het per­so­neel, om Joy­ce Jag­gan en Sa­bi­trie Jan­kie spe­ci­aal te eren voor dien­sten ge­ge­ven aan de school. Er is een ‘Dank u Wel’- feest­je ge­hou­den voor de vrou­wen. Jag­gan heeft de pen­si­oen­ge­rech­te leef­tijd be­reikt en Jan­kie is nu leer­kracht op een vos-school. Pe­neux sprak vol lof over de in­zet van de twee le­ra­res­sen. Jag­gan was van­af 1 ok­to­ber 1986 ver­bon­den aan de­ze school en heeft zich op­ge­werkt tot on­der­hoofd. Ze mag er trots op zijn dat zich in de­ze pe­ri­o­de nooit een ca­la­mi­teit heeft voor­ge­daan. De In­spek­tie heeft nooit ge­klaagd over de kwa­li­teit van de­ze school. Jan­kie werd ge­pre­zen voor de ma­nier waar­op zij de af­ge­lo­pen acht jaar lei­ding heeft ge­ge­ven aan OS Po­mo­na. Bei­de leer­krach­ten kre­gen van de be­winds­man de vol­le on­der­steu­ning. De mi­nis­ter ziet graag dat zij zich ver­der in­zet­ten in het ont­wik­ke­len van het on­der­wijs. Pe­neux be­loof­de ver­der er al­les aan te doen om het werk van on­der­wijs­ge­ven­den be­ter te ma­ken. “Zon­der hen zou het land in cha­os ge­ra­ken. Ze zijn het fun­da­ment van de sa­men­le­ving. We be­kij­ken de mo­ge­lijk­heid om ze op een an­de­re maat­schap­pe­lij­ke lad­der te plaat­sen.” Na het of­fi­ci­ë­le ge­deel­te zorg­den de leer­lin­gen voor en­ter­tain­ment. De kleu­ters pre­sen­teer­den een vers­je, het school­koor trad op en en­ke­le leer­lin­gen voer­den een dansop­tre­den uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.