Nog steeds slecht ge­bit on­der Su­ri­naam­se jeugd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Jus­tin Karso­dik­ro­mo, tand­arts bij Den­tal Cli­nic Smi­ley, zegt aan

dat hij in de kli­niek veel jon­ge­ren te­gen­komt met een slecht ge­bit. Hij ver­telt dat dit waar­schijn­lijk komt door­dat zij veel sui­ker­hou­den­de drank­jes nut­ti­gen. De tand­arts geeft ver­der aan dat niet meer dan ze­ven zoet/zuur­mo­men­ten per dag een slecht ge­bit kan voor­ko­men.

Ti­mes of Su­ri­na­me

Vol­gens Karso­dik­ro­mo is er een aan­tal re­de­nen waar­om jon­ge­ren in Su­ri­na­me nog een slecht ge­bit heb­ben. Be­hal­ve het nut­ti­gen van veel sui­ker­hou­den­de drank­jes, heerst er ook een be­paal­de ‘tand­arts­vrees’ on­der de jeugd. Dit kan vol­gens hem lig­gen aan een eer­de­re trau­ma of na­re er­va­ring bij een re­cen­te be­han­de­ling. Karso­dik­ro­mo zegt ver­der dat som­mi­ge ou­ders de kin­de­ren ook bang ma­ken met ‘ge­zeg­des’ die op on­waar­he­den be­rus­ten. De tand­arts be­weert dat de­ze ou­ders gauw ge­neigd zijn aan de kin­de­ren te ver­tel­len dat als ze zich mis­dra­gen bij de tand­arts, de­ze hen een in­jec­tie zal ge­ven. Ver­der be­schik­ken be­paal­de ou­ders vol­gens hem ook niet over de no­di­ge in­for­ma­tie wat een ge­zond ge­bit be­treft. Karso­dik­ro­mo geeft ver­der aan dat de fi­nan­ci­ë­le kant ook een rol speelt, waar­om ou­ders hun kin­de­ren niet re­gel­ma­tig naar de tand­arts bren­gen, met als ge­volg een slecht ge­bit on­der de jeugd. De tand­arts waar­schuwt dat de jeugd het ge­bruik van soft, sap en snoep moet ver­min­de­ren. Wa­ter is vol­gens hem be­lang­rijk bij het be­hou­den van een ge­zond ge­bit. Ook moe­ten de jon­ge­ren vol­gens Karso­dik­ro­mo zon­der eni­ge vrees re­gel­ma­tig een be­zoek bren­gen aan de tand­arts. Hij zegt dat het be­lang­rijk is dat ou­ders hun kin­de­ren van­af hun vier­de le­vens­jaar ge­wend moe­ten la­ten ra­ken aan de tand­arts.

Karso­dik­ro­mo geeft ver­vol­gens aan dat de kli­niek mo­men­teel via in­for­ma­tie­fol­ders in­for­ma­tie ver­strekt aan ver­schil­len­de scho­len in de buurt. Vol­gens hem is het niet al­leen de tand­arts om in­for­ma­tie te ver­strek­ken aan de jeugd over een ge­zond ge­bit. Dat is vol­gens hem ook de taak van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid dat mid­dels re­cla­me­spot­jes en in­for­ma­tie­fol­ders de jon­ge­ren moet voor­hou­den dat zij re­gel­ma­tig naar de tand­arts moe­ten gaan. Ba­sistand­heel­kun­de voor jon­ge­ren tot 18 jaar zou vol­gens de tand­arts in de ba­sis­ver­ze­ke­ring op­ge­no­men moe­ten wor­den, zo­dat het voor de­ze groep mak­ke­lij­ker is een be­zoek te bren­gen aan de tand­arts. De­ze jon­ge­ren zou­den hier­door op la­te­re leef­tijd wel­licht nog al­le tan­den en kie­zen kun­nen be­hou­den. Karso­dik­ro­mo zegt ver­der dat de scho­len even­tu­eel elk jaar het the­ma ‘mond­ge­zond­heid’ zou­den kun­nen im­ple­men­te­ren, waar­bij er een tand­arts wordt uit­ge­no­digd die de no­di­ge in­for­ma­tie ver­strekt. “Ik zal mij blij­ven in­zet­ten be­treft voor­lich­tings­cam­pag­nes over de mond­ge­zond­heid”, al­dus Karso­dik­ro­mo. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.