Sti­we­wa krijgt on­der­steu­ning voor jon­ge­ren­pro­ject

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Van de Ver­e­ni­ging Par­le­men­ta­ri­ërs voor Ont­wik­ke­ling van Kin­de­ren en Jon­ge­ren, krijgt de Stich­ting Ont­wik­ke­ling Win­ti­Wai en Om­ge­ving (Sti­we­wa) SRD 20.000 ter on­der­steu­ning van haar pro­ject in Paramaribo­Zuid. De voor­zit­ter van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee, Jen­ni­fer Geer­lings­Si­mons heeft don­der­dag een che­que ter waar­de SRD 10.000 over­han­digd aan Rob­by Berg­hout, voor­zit­ter van Sti­we­wa.

“De ko­men­de

week

mag Sti­we­wa nog een tran­che van SRD 10.000 in ont­vangst ne­men”, meldt de af­de­ling Com­mu­ni­ca­tie en In­for­ma­tie van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee in een pers­be­richt.

Sti­we­wa richt zich op ge­drags­pro­ble­men van jon­ge­ren. “De Ver­e­ni­ging Par­le­men­ta­ri­ërs voor Ont­wik­ke­ling van Kin­de­ren en Jon­ge­ren is een ver­e­ni­ging waar el­ke par­le­men­ta­ri­ër lid van kan zijn”, zegt Si­mons. “We heb­ben ons voor­ge­no­men in ons po­li­tiek werk de na­druk te leg­gen op het wel­zijn van kin­de­ren en jon­ge­ren”, zegt ze. De par­le­men­ta­ri­ërs wil­len or­ga­ni­sa­ties on­der­steu­nen en zijn daar­om ook in con­tact met hen om waar mo­ge­lijk een bij­dra­ge te le­ve­ren. In dat ka­der zijn er en­ke­le or­ga­ni­sa­ties die de ver­e­ni­ging struc­tu­reel on­der­steunt, om­dat ge­ble­ken is dat or­ga­ni­sa­ties als Sti­we­wa zich bij­zon­der in­zet­ten. De ver­e­ni­ging heeft be­slo­ten het pro­ject van Sti­we­wa te on­der­steu­nen die zij in Pa­ra­ma­ri­boZuid wil uit­voe­ren. Met dit pro­ject wor­den kin­de­ren van de straat ge­hou­den, het school­ver­zuim wordt ge­mi­ni­ma­li­seerd, de sport wordt ge­ïn­tro­du­ceerd en huis­werk­be­ge­lei­ding wordt ge­daan. Berg­hout is blij met de do­na­tie en zegt dat het voor het eerst is dat het pro­ject zo groot is op­ge­zet, waar­bij 15 scho­len wor­den mee­ge­no­men in het tra­ject. Het stre­ven is om het sla­gings­per­cen­ta­ge in Paramaribo­Zuid om­hoog te bren­gen. Een groot pro­bleem is vol­gens hem het ver­zuim, want er kan pas be­ter re­sul­taat ko­men wan­neer de kin­de­ren op school zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.