Li­ons Club Kwat­ta viert Kin­der­dag met min­der­be­deel­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Li­ons Club Kwat­ta zal in ver­band met Kin­der­dag min­der­be­deel­de kin­de­ren in de wat­ten leg­gen. Za­ter­dag zul­len ruim 250 kin­de­ren van wees­hui­zen, pu­pil­len van Sti­we­wa en min­der­be­deel­de kin­de­ren van la­ge­re scho­len in Kwat­ta van een ‘com­pleet ver­zorgd dag­je uit’ ge­nie­ten. De or­ga­ni­sa­tie zorgt er­voor dat de kin­de­ren wor­den op­ge­haald en ver­zorgt hen een com­ple­te ont­span­nings­ en ver­wen­dag in Ocean Bree­ze te Weg naar Zee.

Udai­radj Pan­choe, chair­man van het pro­ject, zegt aan de krant dat de Kin­der­dag­vie­ring van de club een ac­ti­vi­teit is waar te­hui­zen en kin­de­ren uit de buurt jaar­lijks reik­hal­zend naar uit­kij­ken. Kin­de­ren van de in­stel­lin­gen Arya de Wa­ker, Sa­na­tan Dharm, SIV en Elim van de Heer doen mee aan het pro­ject. Van de 21 la­ge­re scho­len in Kwat­ta zul­len in to­taal 50 min­der­be­deel­de kin­de­ren ge­se­lec­teerd wor­den om ook in de bloe­me­tjes ge­zet te wor­den op de­ze dag. “De kin­de­ren wor­den door mid­del van ver­schil­len­de spe­len be­zig­ge­hou­den en zij zul­len ook ge­nie­ten van at­trac­ties en lek­ker eten en drin­ken”, zegt Pan­choe. De dag heeft ook een edu­ca­tief ka­rak­ter. De brand­weer zal de kin­de­ren mid­dels voor­lich­ting be­wust­ma­ken. Bij ver­trek krij­gen de kin­de­ren elk een tas in­hou­den­de ver­zor­gings­pro­duc­ten mee. Voor het kun­nen uit­voe­ren van het pro­ject heeft de or­ga­ni­sa­tie mid­de­len ver­gaard uit do­na­ties en fund­rai­singac­ti­vi­tei­ten zo­als het Di­va­li­bro­den­pro­ject. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.