16 da­gen van ac­ti­vis­me te­gen vrou­wen- en kin­der­mis­han­de­ling

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - We­reld­wijd wordt er van 25 no­vem­ber tot en met 10 de­cem­ber ex­tra aan­dacht ge­vraagd voor ge­weld te­gen vrou­wen en meis­jes. De­ze 16 da­gen heb­ben voor­na­me­lijk als doel het te­gen­gaan van ge­weld te­gen vrou­wen en meis­jes, maar ook tracht men de­ze 16 da­gen aan­dacht te be­ste­den aan on­der an­de­re vrou­we­lijk lei­der­schap.

Ook in Su­ri­na­me zal de Youth Ad­vi­so­ry Group (YAG) van de Uni­ted Na­ti­ons Po­pu­la­ti­on Fund (UNFPA) de­ze pe­ri­o­de niet on­op­ge­merkt voor­bij la­ten gaan. Als jon­ge­ren­arm van de­ze niet-gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­tie is het de taak van de YAG om ac­ti­vi­tei­ten te ont­plooi­en waar­bij jon­ge­ren ge­ïn­for­meerd wor­den over de man­da­ten van de or­ga­ni­sa­tie. Een van de drie man­da­ten van de or­ga­ni­sa­tie is het bij­dra­gen aan de ver­be­te­ring van de po­si­tie van jonge meis­jes en vrou­wen. Vrij­dag wa­ren de le­den van de YAG in de Pal­men­tuin om in­for­ma­tie te de­len over de­ze 16 da­gen. Za­ter­dag is in de bin­nen­stad in­for­ma­tie ver­strekt aan de ge­meen­schap. Zij die toe­ge­spro­ken zijn, krij­gen een oran­je rib­bon op­ge­speld; dit geeft aan dat ook zij te­gen gen­der­ge­weld zijn. De YAG zal ook school­be­zoe­ken af­leg­gen en film­avon­den en dis­cus­sie­da­gen hou­den. Voor de meis­jes van het Ma­ria-in­ter­naat zal er een edu­ca­tie­ve dag ge­or­ga­ni­seerd wor­den. De 16 da­gen waar­in ex­tra aan­dacht wordt ge­vraagd voor ge­weld te­gen vrou­wen en meis­jes, wor­den af­ge­slo­ten in Nickerie met een dis­cus­sie. Met al de­ze ac­ti­vi­tei­ten hoopt de YAG dat het be­wust­zijn groeit en dat ge­weld te­gen vrou­wen en meis­jes ver­ban­nen en voor­ko­men wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.