Nood­ver­or­de­ning Hooge Zwa­lu­we van­we­ge re­con­struc­tie moord

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

BRABANT - In het dorp Hooge Zwa­lu­we is gis­te­ren een nood­ver­or­de­ning van kracht. In het Bra­bant­se dorp wordt een re­con­struc­tie ge­maakt van de dub­be­le moord in een va­kan­tie­huis­je van vo­rig jaar. De ge­meen­te is bang dat le­den van mo­tor­club No Sur­ren­der langs­ko­men.

In het va­kan­tie­huis wer­den in ok­to­ber van vo­rig jaar tij­dens een vuur­ge­vecht voor­man Bri­an Dal­four van de mo­tor­ben­de en cri­mi­neel Mul­jaim Nad­zak dood­ge­scho­ten. Het re­cher­che­team voert de re­con­struc­tie van­daag uit van 7.00 uur tot on­ge­veer 16.30 uur. Op ver­zoek van jus­ti­tie en po­li­tie heeft bur­ge­mees­ter Gert de Kok een nood­ver­or­de­ning uit­ge­vaar­digd. Die is gis­ter­mid­dag al van kracht ge­gaan en geldt tot van­avond 18.00 uur, meld­de BN De Stem. Al­leen be­wo­ners kun­nen nog, op ver­toon van een le­gi­ti­ma­tie, het ge­bied be­tre­den.

Hoe­wel er geen con­cre­te aan­wij­zin­gen zijn dat le­den van No Sur­ren­der op de re­con­struc­tie af­ko­men, kan de ge­meen­te dat ook niet uit­slui­ten. “Het gaat om per­so­nen uit de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad die het ge­bruik van vuur­wa­pens niet schu­wen. Ook valt niet uit te slui­ten dat an­de­re cri­mi­ne­len ge­weld zul­len ge­brui­ken om wraak te ne­men of per­so­nen het zwij­gen op te leg­gen”, schrijft bur­ge­mees­ter Gert de Kok van de ge­meen­te Drim­me­len, waar Hooge Zwa­lu­we on­der valt, in een ver­kla­ring aan De Te­le­graaf. Twee ver­dach­ten in de moord­zaak ko­men over drie da­gen vrij. Hoofd­ver­dach­te Sa­mir T. en Mi­chael H. heb­ben vol­gens de recht­bank in Bre­da lang ge­noeg in voor­ar­rest ge­ze­ten. Dat ze nog blij­ven vast­zit­ten tot 30 no­vem­ber heeft te ma­ken met de re­con­struc­tie. De ove­ri­ge ver­dach­ten zijn al vrij­ge­la­ten, maar moe­ten zich we­ke­lijks blij­ven mel­den bij de re­clas­se­ring.

In het huis­je zou­den cri­mi­ne­len el­kaar heb­ben ont­moet voor een drugs­deal. De twee groe­pen, een Ne­der­land­se en een Ant­werp­se, had­den ech­ter al­le­bei het plan de an­de­re groep te be­ste­len, zo is de heer­sen­de op­vat­ting over de ge­beur­te­nis­sen in het huis­je. Daar­bij wer­den uit­ein­de­lijk twee Ne­der­land­se cri­mi­ne­len dood­ge­scho­ten.

Een an­de­re Ne­der­lan­der werd ge­wond ge­dropt in de Mero­delaan in Bre­da. Op het­zelf­de mo­ment werd een Belg met een schot­wond op de stoep van het zie­ken­huis in Oos­ter­hout ge­legd.

(AD/fo­to: AD)

Le­den van mo­tor­club No Sur­ren­der wach­ten de rouw­au­to op in een ere­haag tij­dens de uit­vaart van cap­tain Bri­an Dal­four.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.