Fruit­han­del be­dreigd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Vrij­wel we­ke­lijks kam­pen on­der­ne­mers in de fruit­sec­tor met be­drei­gin­gen door drugs­cri­mi­ne­len die co­ca­ï­ne la­ten ‘mee­lif­ten’ met im­por­teurs. Han­de­la­ren wor­den thuis be­dreigd of heb­ben te ma­ken met in­ti­mi­da­ties van hun chauf­feurs.

De­ze week bracht de po­li­tie naar bui­ten dat er een on­der­zoek loopt naar een chauf­feur die eind sep­tem­ber klem werd ge­re­den in Gel­der­land. Na­dat hij met de dood was be­dreigd, haal­den cri­mi­ne­len hon­der­den ki­lo’s co­ke uit zijn con­tai­ner. “Dit soort ta­fe­re­len ma­ken wij de laat­ste tijd heel vaak mee. In ie­der ge­val meer­de­re ma­len per maand. We waar­schu­wen be­drij­ven er­voor: wees je be­wust van de ri­si­co’s. Daar waar fruit het goed doet in het bui­ten­land, doet de co­ke het ook goed”, zegt een be­zorg­de Pe­ter Ver­baas van de bran­che­or­ga­ni­sa­tie Groen­tenFruit Huis. Een on­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie voor 430 be­drij­ven op het ge­bied van fruit­han­del. Soms zet­ten cri­mi­ne­len zelf be­drij­ven op voor de im­port van drugs, maar va­ker ma­ken ze ge­bruik van be­staan­de goe­de­ren­stro­men. De kunst is dan om de drugs weer uit een con­tai­ner met ba­na­nen of vruch­ten­sap te ha­len, zo­dra de con­tai­ner uit de ha­ven is ge­ko­men. De meest ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties ont­staan wan­neer cri­mi­ne­len den­ken dat er in een con­tai­ner drugs zit­ten, maar de par­tij er al is uit­ge­haald door de po­li­tie of con­cur­re­ren­de cri­mi­ne­len. (De Te­le­graaf/ fo­to: De Te­le­graaf)

Ba­na­nen­do­zen kun­nen zo­maar vol hard­drugs zit­ten, ter­wijl de fruit­on­der­ne­mer van niets weet. Tot drugs­cri­mi­ne­len hun ’han­del’ ko­men op­ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.