Dort­mund krijgt klap van Ein­tracht Frank­furt

Times of Suriname - - SPORT - Pier­re-Eme­rick Au­bameyang (l) pro­beert de bal te kop­pen, maar hij wordt in de ga­ten ge­hou­den door een ver­de­di­ger. (Fo­to: Nus­port)

VOETBAL - Borus­sia Dort­mund heeft een gro­te klap moe­ten in­cas­se­ren in de strijd om de Duit­se lands­ti­tel. Het team van Tho­mas Tu­chel lijkt met Bay­ern Mün­chen en kop­lo­per RB Leip­zig de voor­naams­te kans­heb­ber, maar ver­loor za­ter­dag bij Ein­tracht Frank­furt (2-1) en staat in­mid­dels al ne­gen pun­ten ach­ter op de lijst­aan­voer­der. De ne­der­laag, de der­de in de laat­ste drie du­els in Frank­furt, komt vier da­gen na de 8-4 over­win­ning op Le­gia War­schau.

Met ne­gen wij­zi­gin­gen in de ba­sis­op­stel­ling ten op­zich­te van het his­to­ri­sche Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el be­gon Tu­chel aan de wed­strijd in de Com­merz­bank-Are­na. De be­zoe­kers start­ten aar­dig, maar de­den uit­ein­de­lijk te wei­nig met 64 pro­cent bal­be­zit in de eer­ste helft. Pier­re-Eme­rick Au­bameyang, met twaalf tref­fers ge­deeld com­pe­ti­tie­top­sco­rer, was de ge­vaar­lijk­ste man bij BVB. Hij dwong kee­per Lu­k­as Hra­dec­ky in mi­nuut ne­gen­tien tot een in­greep en vol­leer­de na een half­uur naast. Ook Adrián Ra­mos liet zich gel­den, maar zijn kop­bal zeil­de even­eens langs de ver­keer­de kant van de paal. In de twee­de helft was Frank­furt wel zui­ver in de af­ron­ding. De gast­heer pro­fi­teer­de van bal­ver­lies van Dort­mund en zet­te in rap tem­po een vlot lo­pen­de aan­val op. Ti­mo­thy Chand­ler re­a­geer­de op de rech­ter­flank at­tent na een heer­lij­ke steek­bal van Mar­co Fa­bián en vond op zijn beurt Sza­bol­cs Hus­z­ti, die Ro­man Wei­den­fel­ler ver­schalk­te. Tu­chel had ge­noeg ge­zien en voer­de na een klein uur voor het eerst in de club­ge­schie­de­nis een drie­dub­be­le wis­sel door. Au­bameyang bleef ui­ter­aard wel op het veld staan en zorg­de der­tien mi­nu­ten voor tijd voor de 1-1, door bo­ven ie­der­een uit te to­re­nen en bin­nen te knik­ken. Hij greep daar­mee bo­ven­dien de lei­ding in het top­sco­rers­klas­se­ment. Frank­furt-aan­val­ler Ha­ris Se­fero­vic had kort daar­voor een goe­de kans ge­mist, maar maak­te dat goed door zijn ploeg vlak daar­na als­nog de over­win­ning te be­zor­gen. Ous­ma­ne Dem­bélé trof in bles­su­re­tijd nog de lat.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.