Uli Hoe­ness te­rug als pre­si­dent bij Bay­ern

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Uli Hoe­ness is vrij­dag­avond bij de le­den­ver­ga­de­ring van Bay­ern Mün­chen met over­gro­te meer­der­heid ge­ko­zen als nieu­we club­pre­si­dent. De 64-ja­ri­ge oud-spe­ler leg­de die func­tie twee­ën­half jaar ge­le­den neer na­dat hij ver­oor­deeld was we­gens be­las­ting­frau­de.

Ruim 98 pro­cent van de aan­we­zi­ge le­den stem­de voor Hoe­ness. De 108 te­gen­stem­mers wer­den uit­ge­jouwd door de rest van de zaal.

«Dank jul­lie wel. Ik be­loof dat ik u niet zal te­leur­stel­len», re­a­geer­de Hoe­ness op zijn ver­kie­zing. «Dat ik hier weer sta, dank ik aan twee fa­mi­lies. Die van mij en die van Bay­ern. Be­dankt voor de­ze twee­de kans. Ik wil een ver­bin­der zijn, een ka­me­raad, een raad­ge­ver voor spe­lers en an­de­re werk­ne­mers van de­ze club.››

De Duit­ser werd in maart van 2014 ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van 3,5 jaar om­dat hij de Duit­se fis­cus voor ten­min­ste 28,5 mil­joen eu­ro had op­ge­licht. Di­rect na zijn ver­oor­de­ling leg­de Hoe­ness zijn top­func­tie in Bei­e­ren neer.

Hij ver­dween in ju­ni 2014 ach­ter de tra­lies, maar mocht een half­jaar la­ter over­dag al naar bui­ten. Al snel liet Hoe­ness zich weer zien in het sta­di­on van Bay­ern. Be­gin dit jaar kwam hij de­fi­ni­tief op vrije voe­ten, toen de helft van zijn straf er­op zat. In au­gus­tus stel­de Hoe­ness zich kan­di­daat voor het pre­si­dent­schap van Bay­ern. Hij was de eni­ge kan­di­daat voor de func­tie die tij­dens zijn af­we­zig­heid werd ver­vuld door Karl Hop­f­ner. Hop­f­ner had zich in eer­ste in­stan­tie ook kan­di­daat ge­steld, maar trok zich te­rug na over­leg met Hoe­ness.

De 64-ja­ri­ge Hop­f­ner, eer­der ja­ren­lang fi­nan­ci­eel di­rec­teur bij Bay­ern Mün­chen, nam vrij­dag af­scheid. Hij werk­te bij el­kaar 33 jaar voor de Duit­se club. Hop­f­ner kreeg een staan­de ova­tie van de ruim 7000 le­den die naar de jaar­ver­ga­de­ring wa­ren ge­ko­men. Hoe­ness werk­te na zijn spe­lers­loop­baan ruim der­tig jaar als ma­na­ger bij de Duit­se groot­macht en was tus­sen 2009 en 2014 voor­zit­ter van de raad van toe­zicht, of pre­si­dent, bij Bay­ern. De voor­ma­li­ge in­ter­na­ti­o­nal van West-Duits­land keert nu te­rug als top­man bij de ‹Re­kord­meis­ter›. Sa­men met be­stuurs­voor­zit­ter Karl-Heinz Rum­me­nig­ge zal hij de lij­nen uit­zet­ten bij Bay­ern Mün­chen, dat zo­wel spor­tief als fi­nan­ci­eel gou­den tij­den be­leeft. De Duit­se kam­pi­oen van de af­ge­lo­pen vier jaar pre­sen­teer­de een re­cord­om­zet van 626,8 mil­joen eu­ro, re­sul­te­rend in een net­to­winst van 33 mil­joen.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.