Li­ver­pool wint van Sun­der­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Li­ver­pool had het in ei­gen huis niet een­vou­dig te­gen Sun­der­land, maar een ge­luk­kig doel­punt van Di­vock Ori­gi en een ra­ke pe­nal­ty van Ja­mes Mil­ner wa­ren ge­noeg voor de drie pun­ten. De ploeg van Jür­gen Klopp komt op der­tig pun­ten.

Ge­or­gi­nio Wijnal­dum nam in zijn vijf­tig­ste Pre­mier Le­a­gue-wed­strijd de eer­ste gro­te kans voor zijn re­ke­ning, maar de Ne­der­lan­der stuit­te van­af de rand van de zes­tien op Jor­dan Pick­ford. Aan de over­kant was Ste­ven Pie­naar vlak daar­na ge­vaar­lijk voor de be­zoe­kers. De oud-Aja­cied slaag­de er ech­ter niet in ge­noeg rich­ting mee te ge­ven aan zijn schot en zag Lo­ris Ka­ri­us red­den. Ro­ber­to Fir­mi­no en De­jan Lo­vren mis­ten voor rust ook nog twee aar­di­ge kan­sen, maar dat was niet de groot­ste dom­per voor Jür­gen Klopp. De Duit­ser zag Phi­lip­pe Cou­t­in­ho na­me­lijk tien mi­nu­ten voor de on­der­bre­king ge­bles­seerd naar de grond gaan met een bles­su­re die er op het eer­ste ge­zicht niet goed uit­zag. De Bra­zi­li­aan moest ver­vol­gens met een bran­card van het veld af. Na rust bleef het een­rich­tings­ver­keer op An­field. Fir­mi­no kreeg na een klein kwar­tier spe­len een enor­me kans, maar Pick­ford was in een een-op-een-du­el de win­naar. Em­re Can zag vijf mi­nu­ten la­ter zijn po­ging net langs de ver­keer­de kant van de paal vlie­gen, voor­dat Duncan Wat­mo­re Ka­ri­us ook een keer aan het werk zet­te. Na een mis­ser van Sa­dio Ma­né be­gon de tijd te drin­gen voor the Reds en Ori­gi zorg­de een klein kwar­tier voor tijd dan toch voor de ver­los­sen­de 1-0. De Belg leek de bal voor te wil­len ge­ven, maar zag zijn po­ging on­ge­hin­derd langs Pick­ford in de ver­re hoek vlie­gen. In de bles­su­re­tijd ver­dub­bel­de Li­ver­pool de voor­sprong via Ja­mes Mil­ner. De En­gels­man mocht na een over­tre­ding op Ma­né van elf me­ter aan­leg­gen en schoot on­be­ris­pe­lijk bin­nen.

(VZ)

Ro­ber­to Fir­mi­no (l) van Li­ver­pool pro­beert een doel­punt te ma­ken. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.