Gu­y­a­na do­mi­nant tij­dens In­ter­land boks­toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

BOKSEN - De Gu­y­a­ne­zen heb­ben za­ter­dag­avond in Ocer het ‘In­de­pen­den­ce’ In­ter­land boks­toer­nooi tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na ge­do­mi­neerd. Van de tien in­ter­na­ti­o­na­le boks­wed­strij­den tus­sen de­ze twee lan­den won­nen de bok­sers van ons buur­land al­le­maal. De Gu­y­a­ne­se bok­sers, sterk en zeer er­va­ren, zijn na­me­lijk be­zig zich voor te be­rei­den voor het Ca­rib­bean De­vel­op­ment toer­nooi, dus het was voor de Gu­y­a­na Boxing As­so­ci­a­ti­on (GBA) ze­ker een aan­trek­ke­lij­ke war­ming-up toer­nooi in Su­ri­na­me. Ver­der had de GBA eni­ge tijd ge­le­den ook aan­ge­ge­ven de Su­ri­naam­se bok­sers en Su­ri­naam­se Boks­bond (SBB) te zul­len on­der­steu­nen op wel­ke wij­ze dan ook.

“Ik heb lang op dit mo­ment ge­wacht. De boks­sport in Su­ri­na­me een nieuw le­ven in­bla­zen, is ons doel ge­weest. Boksen is een olympische tak van sport dus on­ze bok­sers moe­ten hun bes­te been­tjes voort­zet­ten”, al­dus Re­mie Bur­ke voor­zit­ter van de boks­bond. De SBB-top­man ver­wel­kom­de de Gu­y­a­ne­se bok­sers en zei dat er con­form de AIBA (we­reld­boks­bond) re­gle­men­ten ge­voch­ten zou wor­den. “Wij zijn trots dat jul­lie er zijn. Vol­gend jaar zul­len er meer wed­strij­den wor­den af­ge­werkt en wij ver­wach­ten ook Frans-Gu­y­a­ne­se en Bra­zi­li­aan­se bok­sers. Ver­der heb­ben wij in Ame­ri­ka ge­sprek­ken ge­voerd om on­ze vech­ters ook daar te krij­gen”, al­dus Bur­ke.

Vol­gens SBB-wed­strijd­com­mis­sa­ris Ri­az Bondh­la is de boks­bond in een op­start­fa­se. “Een ver­lies van­daag be­te­kent de eer­ste stap naar een over­win­ning voor de bok­sers. Wij wil­len om de twee maan­den een toer­nooi or­ga­ni­se­ren en vol­gens plan­ning zal er in fe­bru­a­ri 2017 een in­ter­land toer­nooi wor­den af­ge­werkt tus­sen Su­ri­na­me en Frans-Gu­y­a­na. Als al­les goed zit, zul­len on­ze bok­sers in april 2017 ver­trek­ken rich­ting Bra­zi­lië om ook daar er­va­ring op te doen”, zegt Bondh­la.

Een mo­ment uit het ‘In­de­pen­den­ce’ In­ter­land boks­toer­nooi tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na.

WANDELLOOP - In ver­band met het 45-ja­rig be­staan, or­ga­ni­seer­de NV Ha­ven­be­heer Su­ri­na­me een wan­del- en trim­loop. Dit at­le­tie­k­eve­ne­ment werd ge­hou­den op za­ter­dag met als start en fi­nish het hoofd­kan­toor van NV Ha­ven­be­heer Su­ri­na­me. Dit eve­ne­ment was haar eer­ste edi­tie en zij heeft ge­tracht om haar 45e jaar­dag ook te vie­ren met een 5km loop. (Fo­to: Henk Kie A Sen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.