Ma­lai­ka Aro­ra re­a­geert op ge­ruch­ten af­fai­re

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Is Bol­ly­wood­ac­teur Ar­jun Kap­oor de re­den ach­ter de schei­ding van Ma­lai­ka Aro­ra en pro­du­cent­ac­teur Ar­baaz Khan? Ma­lai­ka re­a­geer­de

on­langs op ge­ruch­ten over haar af­fai­re met de Mu­ba­ra­kan­ac­teur. Voor een lan­ge tijd is de re­la­tie tus­sen Ma­lai­ka en Ar­jun het ge­sprek van B­stad. Het duo wordt aan el­kaar ge­kop­peld en ge­zegd wordt dat het een af­fai­re heeft. En­ke­le da­gen ge­le­den werd Ar­jun ge­spot

bij het ap­par­te­ment van Ma­lai­ka en er werd meer ge­spe­cu­leerd. La­ter schreef de 31­ja­ri­ge ac­teur een raad­sel­ach­tig be­richt­je op zijn

In­st­agram­ac­count. “La­ten wij ver weg­lo­pen van de waan­zin... La­ten we troost vin­den in de ar­men van moe­der na­tuur. La­ten we ge­woon zijn”, schreef hij. Ma­lai­ka is on­eens met de ge­ruch­ten en ver­tel­de aan DNA, “Ar­jun is een zeer goe­de vriend van mij. Maar men­sen ge­ven een heel an­de­re be­te­ke­nis hier­aan. En dit

is niet waar.” Ar­baaz en zijn vrouw zijn al eni­ge tijd uit el­kaar. Ze heb­ben ge­pro­beerd om te wer­ken aan hun pro­ble­men, maar het mocht niet ba­ten. Het stel werd niet lang te­rug ge­spot toen ze sa­men een be­zoek brach­ten aan de recht­bank. Naar ver­luidt heeft het kop­pel een zeer goed ge­sprek ge­had met hun ad­vo­ca­ten over de si­tu­a­tie. Ze heb­ben in­ge­stemd met een echt­schei­ding en moe­ten bin­nen­kort voor de rech­ter ver­schij­nen om een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring af te leg­gen.

Het gla­mour­kop­pel werd de af­ge­lo­pen maan­den wel va­ker

sa­men ge­zien op fa­mi­lie­feest­jes zo­als met Eid en de ver­jaar­da­gen van neef­jes en die van hun ei­gen zoon. Dit gaf een

beeld dat al­les weer goed was tus­sen de twee. In maart dit jaar kon­dig­de het stel aan dat ze uit el­kaar wa­ren. “Ja, het is waar dat we zijn ge­schei­den. We wil­len de tijd ne­men om ons le­ven op or­de te krij­gen. We ho­pen dat we de pri­va­cy krij­gen om dit in al­le rust te doen. Spe­cu­la­ties over de staat van ons hu­we­lijk is ver­war­rend en ver­ont­rus­tend

voor on­ze fa­mi­lies.” (mid-day.com / fo­to: ful­filmy.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.