Sy­risch le­ger ver­o­vert groot­ste re­bel­len­wijk Oost-Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - Het Sy­ri­sche le­ger heeft za­ter­dag de groot­ste wijk van het door re­bel­len ge­con­tro­leer­de Oost-Alep­po her­o­verd. Dat mel­den Sy­ri­sche me­dia. Zo­wel de staats­te­le­vi­sie als het staats­agent­schap meldt dat de wijk Mas­sa­ken Ha­na­no vol­le­dig on­der con­tro­le van het le­ger is. “Sol­da­ten zijn de wijk van de stad in Noord-Sy­rië aan het uit­kam­men op zoek naar mij­nen”, al­dus

Sa­na.

Te­gen­over pers­agent­schap Reu­ters be­ves­tigt een func­ti­o­na­ris van de re­bel­len de winst van het Sy­ri­sche le­ger. “De re­bel­len vech­ten krach­tig, maar het aan­tal bom­bar­de­men­ten, de in­ten­si­teit van de ge­vech­ten, de do­den en ge­won­den, het ge­brek aan zie­ken­hui­zen, spe­len al­le­maal een rol bij het val­len van de front­li­nies”, stelt een func­ti­o­na­ris van Jab­ha Sha­miya, één van de groot­ste groe­pe­rin­gen die te­gen As­sad strijdt in het noor­den van Sy­rië. Ook het in Lon­den ge­ves­tig­de Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten heeft bron­nen die de suc­ces­sen be­ves­ti­gen. “Het le­ger en de ge­al­li­eer­de mi­li­ties lan­ceer­den za­ter­dag­avond bo­ven­dien een of­fen­sief te­gen de wij­ken Sak­hour en Hay­da­rieh, ten wes­ten en ten zui­den van Ha­na­no, waar ver­moe­de­lijk 250 dui­zend tot 300 dui­zend bur­gers vast­zit­ten”, al­dus het Ob­ser­va­to­ri­um. De ont­wik­ke­lin­gen, de snel­ste

Sa­na

over­win­nin­gen van het le­ger in Alep­po dit jaar, kun­nen lei­den tot een op­split­sing van het door de re­bel­len be­zet­te oos­te­lij­ke deel van Alep­po, of het be­zet­te ge­bied aan­zien­lijk doen krim­pen.

Oost-Alep­po is zwaar ver­woest door lucht­aan­val­len door de re­ge­rings­troe­pen en in­wo­ners ma­ken mel­ding van een ge­brek aan ba­sis­voor­zie­nin­gen, zo­als voed­sel, wa­ter, elek­tri­ci­teit en ge­nees­mid­de­len. Vol­gens hulp­or­ga­ni­sa­tie Art­sen Zon­der Gren­zen zijn acht van de ne­gen zie­ken­hui­zen in het be­zet­te deel van de stad bo­ven­dien niet meer func­ti­o­neel, ter­wijl ze het con­tact ver­lo­ren heeft met het eni­ge over­ge­ble­ven zie­ken­huis. Vol­gens Uni­cef le­ven er nog zo’n half mil­joen kin­de­ren in het be­le­ger­de deel van Sy­rië, van wie al­leen al in Oost-Alep­po zo’n 100 dui­zend. Zij zijn vol­le­dig af­ge­slo­ten van hu­ma­ni­tai­re hulp. (de Volks­krant)

Een ge­zin ont­vangt hulp­pak­ket­ten, die mid­den no­vem­ber aan­kwa­men in Alep­po. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.