Ex­cen­trie­ke Ma­ha treedt in voet­spo­ren half­god Bhu­mi­bol

Times of Suriname - - BUITENLAND -

THAILAND - Kroon­prins Ma­ha Va­ji­ra­long­korn is gis­te­ren for­meel be­noemd tot ko­ning van Thailand. Hij volgt zijn va­der Bhu­mi­bol op, die in ok­to­ber op 88-ja­ri­ge leef­tijd over­leed. De ko­ning had een wel­haast god­de­lij­ke sta­tus in Thailand. Het is de vraag of Ma­ha dat voor­beeld kan vol­gen. Niet ie­der­een in Thailand is even in­ge­no­men met de ge­dach­te dat de 64-ja­ri­ge prins zijn va­der op­volgt. Het is nog niet zo lang ge­le­den dat er in Thailand stem­men op­gin­gen om zijn jon­ge­re zus prin­ses Ma­ha Chakri Sirind­horn op de troon te zet­ten. De wet ver­biedt ech­ter dat een vrouw daar plaats­neemt. Ma­ha staat be­kend als ex­cen­triek. Ooit be­noem­de hij zijn poe­del Foo Foo tot lucht­maar­schalk en hij trok het dier een uni­form aan. Toen Foo Foo stierf, kon­dig­de de kroon­prins een rouw­pe­ri­o­de van vier da­gen af, in­clu­sief ri­tu­e­len door boed­dhis­ti­sche mon­ni­ken. De kroon­prins volg­de on­der­wijs aan eli­tai­re En­gel­se scho­len en ging in Au­stra­lië naar het Roy­al Mi­li­ta­ry Col­le­ge. Hij is een vol­leerd pi­loot, maar hij koos een heel ei­gen pad. Hij is be­dekt met ta­toe­a­ges, die ge­mak­ke­lijk te zien zijn, want hij loopt er graag mi­ni­maal ge­kleed bij. De ko­ning in spe leid­de het le­ven van een play­boy, voor­al in Duits­land. Hij trad drie keer in het hu­we­lijk en scheid­de net zo vaak. Hij huw­de on­der an­de­ren zijn nicht, maar ver­wek­te on­der­tus­sen vijf kin­de­ren bij een maî­tres­se, met wie hij daar­na trouw­de. Nu heeft hij een re­la­tie met een ste­war­dess van Thai Air­ways, die zijn vier­de echt­ge­no­te wordt.

Bhu­mi­bol had een ma­ti­gen­de uit­wer­king op de span­nin­gen in het land, maar ve­len zien geen be­slis­sen­de rol voor de zoon weg­ge­legd. Thailand be­vindt zich al ja­ren in de greep van een machts­strijd tus­sen de mi­li­tai­ren, de tel­kens te­rug­ke­ren­de de­mon­stran­ten te­gen de re­ge­ring en de steeds bloe­di­ger op­stand van mos­lim­se­pa­ra­tis­ten in de zui­de­lij­ke pro­vin­cies. De for­me­le kro­ning vindt pas eind vol­gend jaar plaats, in een ce­re­mo­nie met ri­tu­e­len uit het boed­dhis­me en brah­ma­nis­me. Tot die tijd geldt nog steeds de na­ti­o­na­le rouw om Bhu­mi­bol.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.