Zwit­sers ver­wer­pen plan om kern­cen­tra­les ver­sneld te slui­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWITSERLAND - In een re­fe­ren­dum heb­ben de Zwit­ser­se kie­zers be­slo­ten om niet ver­sneld de vijf kern­cen­tra­les in het land te slui­ten.

Vol­gens de Zwit­ser­se pu­blie­ke om­roep stem­de 55 pro­cent van de kie­zers te­gen dit voor­stel. Als de Zwit­sers met het plan­nen had­den in­ge­stemd, zou­den vol­gend jaar drie van de vijf cen­tra­les al moe­ten slui­ten. In 2029 zou dan de laat­ste vol­gen.

Het re­fe­ren­dum was een ini­ti­a­tief van de Zwit­ser­se Groe­ne Par­tij. De re­ge­ring zag ver­snel­de slui­ting niet zit­ten, om­dat het een te zwa­re aan­slag op de ener­gie­voor­zie­ning zou zijn. 33 pro­cent van de ener­gie in het land is op dit mo­ment kern­ener­gie. Het groot­ste ge­deel­te is af­kom­stig uit wa­ter­kracht­cen­tra­les. Na de ramp met de kern­re­ac­to­ren in het Ja­pan­se Fu­kus­hi­ma, heeft de Zwit­ser­se re­ge­ring een plan aan­ge­no­men om in 2050 vol­le­dig af­han­ke­lijk te zijn van her­nieuw­ba­re ener­gie. De Groe­nen wil­len dat al eer­der af­stand werd ge­daan van kern­ener­gie. Dat is nu niet ge­lukt; wan­neer de re­ac­to­ren wel zul­len slui­ten is nog on­ge­wis.

Zwitserland is een di­rec­te de­mo­cra­tie. Vier­maal per jaar is er een mo­ment dat de bur­gers zich mo­gen bui­gen over par­le­men­tai­re be­slui­ten of bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. In het ver­le­den werd zo on­der meer een mi­na­ret­ten­ver­bod aan­ge­no­men en to­gen de Zwit­sers naar de stem­bus om zich uit te spre­ken over on­der­wer­pen als de ver­mo­gens­be­las­ting, bij­zon­de­re ge­nees­wij­zen en het vrije per­so­nen­ver­keer met lan­den in de Eu­ro­pe­se Unie.

(de Volks­krant)

Zwit­ser­se kern­cen­tra­le Mühle­berg. (WENRA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.