Ira­ne­se vi­ce­mi­nis­ter neemt ont­slag na ern­stig trein­on­ge­val

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN - De ver­ant­woor­de­lij­ke van de Ira­ne­se spoor­we­gen, vi­ce­mi­nis­ter Poorsaeid Ag­haie, heeft ont­slag ge­no­men van­we­ge het ern­sti­ge trein­on­ge­val van vrij­dag in het noor­den van zijn land. Daar­bij kwa­men ze­ker 45 rei­zi­gers om het le­ven.

‘Ik heb mijn ont­slag in­ge­diend en de mi­nis­ter heeft het aan­vaard na over­leg met de au­to­ri­tei­ten’, al­dus de vi­ce­mi­nis­ter op de na­ti­o­na­le te­le­vi­sie. ‘Uit so­ci­a­le ver­ant­woor­de­lijk­heid en sym­pa­thie voor de over­le­ven­den van het on­ge­val, bied ik mijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan al­le ge­trof­fen per­so­nen.’

Met zijn ont­slag wil Ag­haie bo­ven­dien aan­to­nen dat de fou­ten die werk­ne­mers be­gin­gen ook op de schou­ders rus­ten van de ho­ge ver­ant­woor­de­lij­ken van de spoor­maat­schap­pij.

Eer­der op de dag werd al be­kend dat drie werk­ne­mers van het be­drijf zijn op­ge­pakt na het on­ge­val. Twee van hen wer­ken op het con­tro­le­cen­trum voor het trein­ver­keer van de noor­de­lij­ke stad Shar­hoed, waar het on­ge­luk plaats­vond. Een der­de per­soon is de ploeg­baas die op dat mo­ment dienst had. Bij het on­ge­luk reed een pas­sa­giers­trein in op een trein die stil­stond tus­sen de ste­den Sem­nan en Dam­ghan. Daar­na brak een gro­te brand uit. Vi­ce­mi­nis­ter Ag­haie ver­klaar­de vrij­dag al dat de trein­ramp werd ver­oor­zaakt door een men­se­lij­ke fout. Pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni eis­te on­mid­del­lijk een on­der­zoek naar de oor­za­ken van het on­ge­val en de mo­ge­lij­ke ver­ant­woor­de­lij­ken.

(de Volks­krant)

Bij het on­ge­luk reed een pas­sa­giers­trein in op een trein die stil­stond tus­sen de ste­den Sem­nan en Dam­ghan. (WixNews.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.