Cam­pag­ne­team Clin­ton wil mee­wer­ken aan her­tel­lin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Het cam­pag­ne­team van Hil­la­ry Clin­ton zei za­ter­dag mee te wil­len wer­ken om een her­tel­ling te re­a­li­se­ren in en­ke­le sta­ten. Eer­der had Jill Stein van de klei­ne Groe­ne Par­tij al ge­vraagd om een her­tel­ling in de staat Wis­con­sin. Het team van Clin­ton geeft ech­ter ook toe geen be­wijs te heb­ben ge­zien van frau­de met stem­com­pu­ters, schrijft CNN. Met de roep om een her­tel­ling wil­len ze niet de ver­kie­zings­uit­slag be­twis­ten, maar on­der­zoe­ken of al­les eer­lijk is ver­lo­pen aan bei­de kan­ten. “Er wer­den eer­der geen stap­pen ge­no­men voor een her­tel­ling om­dat we zelf geen be­wijs heb­ben ge­von­den voor hacks of an­de­re po­gin­gen om het ge­drag van stem­com­pu­ters te wij­zi­gen”, laat een woord­voer­der van het cam­pag­ne­team van Clin­ton we­ten. “Maar nu er een her­tel­ling is aan­ge­vraagd in Wis­con­sin, zijn we ze­ker van plan hier ook ge­volg aan te ge­ven.” “Als Jill Stein daad­wer­ke­lijk door­zet met de her­tel­lin­gen in Pen­n­syl­vania en Mi­chi­gan, dan zul­len wij ze­ker de­zelf­de ac­ties on­der­ne­men in die sta­ten”, al­dus de woord­voer­der. Do­nald Trump heeft za­ter­dag voor het eerst ge­re­a­geerd op de her­tel­ling. Hij be­schul­digt Stein er­van dat de cam­pag­ne al­leen het doel heeft om haar ei­gen zak­ken te vul­len. “Het is op­lich­te­rij van de Groe­ne Par­tij. De re­sul­ta­ten van de ver­kie­zin­gen moe­ten wor­den ge­res­pec­teerd in plaats van te wor­den be­twist”, al­dus Trump in een sta­te­ment.

Als de her­tel­lin­gen in al­le drie de sta­ten door­gaan, kan dat in the­o­rie de uit­slag ver­an­de­ren. In to­taal staan 46 kies­man­nen op het spel: twin­tig in Pen­n­syl­vania, tien in Wis­con­sin en zes­tien in Mi­chi­gan. Clin­ton wordt pre­si­dent in het on­waar­schijn­lij­ke ge­val dat zij in al­le drie de­ze sta­ten als­nog tot win­naar wordt uit­ge­roe­pen. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.