Aan­slag IS ver­ij­deld in In­do­ne­sië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

INDONESIE - De In­do­ne­si­sche po­li­tie heeft drie ver­dach­ten in­ge­re­kend die een aan­slag be­raam­den op over­heids­ge­bou­wen en op de am­bas­sa­de van My­an­mar in de hoofd­stad Jak­ar­ta. Dat kon­dig­de de po­li­tie gis­te­ren aan. Te­ge­lij­ker­tijd rijst er steeds meer pro­test te­gen het ge­weld van het le­ger te­gen de Ro­hin­gya, een mos­lim­min­der­heid in het over­we­gend boed­dhis­ti­sche My­an­mar. De drie ge­ar­res­teer­den zijn lid van Je­maah Ansar Dau­lah, een lo­ka­le is­la­mis­ti­sche groe­pe­ring die trouw zwoer aan ter­reur­or­ga­ni­sa­tie Isla­mi­ti­sche Staat. Een eer­ste ver­dach­te, de bom­men­ma­ker, werd woens­dag in­ge­re­kend. Daar­na kwam de po­li­tie de twee an­de­ren op het spoor. Ze had­den vol­doen­de ex­plo­sie­ven ver­za­meld om een bom te ma­ken, krach­ti­ger dan de bom die ge­bruikt werd bij de aan­slag op Ba­li van 2002. Daar­bij vie­len er 202 do­den. De be­oog­de doel­wit­ten wa­ren het par­le­ment, het hoofd­kwar­tier van de po­li­tie, de My­an­ma­re­se am­bas­sa­de en ver­schil­len­de te­le­vi­sie­sta­ti­ons. My­an­mar, het vroe­ge­re Bir­ma, voert vol­gens een VN-ver­te­gen­woor­di­ger in buur­land Bang­la­desh een cam­pag­ne van et­ni­sche zui­ve­ring te­gen de isla­mi­ti­sche Ro­hin­gya -min­der­heid. De af­ge­lo­pen we­ken vlucht­ten dui­zen­den ge­zin­nen voor het ge­weld van het le­ger naar Bang­la­desh. De vluch­te­lin­gen spre­ken van groeps­ver­krach­tin­gen, fol­te­ring en moord­par­tij­en. In ver­schil­len­de Azi­a­ti­sche hoofd­ste­den kwa­men vrij­dag dui­zen­den mos­lims de straat op om te­gen het ge­weld te pro­tes­te­ren. Ook op de na­bije Fi­li­pij­nen is er een groot­scha­li­ge le­ger­ope­ra­tie gaan­de te­gen de Mau­te, een isla­mi­ti­sche groe­pe­ring die even­eens ge­li­eerd is aan IS. Vijf­tig tot hon­derd strij­ders zijn door het le­ger om­sin­geld in Bu­tig, een af­ge­le­gen zui­de­lij­ke stad waar mos­lims in het over­we­gend ka­tho­lie­ke land in de meer­der­heid zijn. De 17.000 in­wo­ners sloe­gen op de vlucht. De ac­tie volg­de op de ar­res­ta­tie vo­ri­ge maand van drie ver­dach­ten van een bom­aan­slag op Mind­anao, waar­bij vijf­tien do­den vie­len.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.