60-plus­sers proe­ven an­ders dan jon­ge­ren

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Se­ni­o­ren be­le­ven niet min­der in­tens dan jon­ge­ren, zo­als vaak wel ge­dacht wordt. Er blij­ken wel ver­schil­len in waar­de­ring van smaak te zijn. Bij ge­zon­de 60-plus­se­res lij­ken her­in­ne­rin­gen en emo­ties te be­pa­len of zij iets lek­ker vin­den. Dat blijkt uit het pro­mo­tie­on­der­zoek van neu­ro­psy­cho­lo­ge He­leen Hoo­ge­veen van het UMC Gro­nin­gen.

Hoo­ge­veen on­der­zocht wel­ke pro­ces­sen ten grond­slag lig­gen aan de waar­de­ring van smaak door jon­ge­ren (1830 jaar) en se­ni­o­ren (60-72 jaar). Ze ging met be­hulp van fMRI en EEG na of de ma­nier waar­op her­se­nen van ge­zon­de ou­de­ren de sma­ken zoet, zuur, zout en bit­ter ver­wer­ken, an­ders is dan bij jon­ge­ren. Uit haar on­der­zoek blijkt dat in de her­sen­ge­bie­den die smaak­in­for­ma­tie van de smaak­pa­pil­len in de mond ont­van­gen, er geen ver­schil­len zijn in ac­ti­vi­teit tus­sen jon­ge­ren en ou­de­ren. Dit be­te­kent dat er geen ver­schil is in hoe in­tens een smaak wordt er­va­ren tus­sen ge­zon­de jon­ge­ren en ou­de­ren. Ook een ge­drags­test waar­mee Hoo­ge­veen de­ze smaak­sen­sa­tie mat, le­ver­de geen ver­schil­len tus­sen jon­ge­ren en ou­de­ren op. Er ble­ken wel ver­schil­len in waar­de­ring van smaak te zijn. De 60-plus­sers von­den zoe­te en zou­te sma­ken lek­ker­der dan jon­ge­ren. In zu­re of bit­te­re sma­ken was geen ver­schil. Vol­gens Hoo­ge­veen blijkt hier­uit dui­de­lijk dat waar­de­ring van smaak van meer fac­to­ren af­han­ke­lijk is dan smaak­sen­sa­tie al­leen. Zij keek daar­om naar de ac­ti­vi­teit in her­sen­ge­bie­den die te ma­ken heb­ben met ge­heu­gen en emo­tie. Ze ont­dek­te dat ou­de­ren in de­ze ge­bie­den meer ac­ti­vi­teit la­ten zien tij­dens het proe­ven van ver­schil­len­de sma­ken dan jon­ge­ren.

Het ef­fect van leef­tijd op de waar­de­ring van sma­ken is vol­gens Hoo­ge­veen het ge­volg van ver­an­de­rin­gen in de com­plexe in­ter­ac­tie tus­sen de­ze smaak­sen­sa­tie, emo­ties en in­for­ma­tie die in ons ge­heu­gen is op­ge­sla­gen. Vol­gens haar is het dan ook niet no­dig om in al­le ge­val­len smaak­ver­ster­kers toe te die­nen in voe­ding voor ou­de­ren. Hoo­ge­veen pleit er voor om meer aan­dacht te schen­ken aan de ma­nier waar­op emo­ties en ge­heu­gen bij­dra­gen aan de waar­de­ring van eten en daar­mee aan ade­quaat eet­ge­drag. He­leen Hoo­ge­veen pro­mo­veert op 30 no­vem­ber 2016 aan de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen.

(MSN.COM/fo­to: Ge­zond

heids­Net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.