Ne­gen tips voor een goed ge­heu­gen

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Al van­af je twin­tig­ste le­vens­jaar ver­lies je her­sen­cel­len en je ge­heu­gen gaat lang­zaam maar ze­ker ach­ter­uit. Met de on­der­staan­de tips en trucs houd je, je ge­heu­gen in op­ti­ma­le con­di­tie!

1. Ont­bijt goed

Een goed ont­bijt is be­lang­rijk voor een goed ge­heu­gen. Slim­mer word je niet van een paar bo­ter­ham­men en een glas melk, maar je kunt din­gen wel be­ter ont­hou­den, zo­als fei­ten en een speech.

2. Ge­bruik geen drugs

Je co­ör­di­na­tie, je pro­bleem­op­los­send ver­mo­gen en je ge­heu­gen: ze gaan ach­ter­uit na het ro­ken van een join­tje. Wie veel ma­ri­hu­a­na ge­bruikt, heeft een con­ti­nu ver­min­derd ge­heu­gen. De we­ten­schap is het er nog niet over eens of ma­ri­hu­a­na­ge­bruik ook leidt tot le­vens­lan­ge her­sen­ver­an­de­rin­gen.

3. Drink wei­nig al­co­hol

Al­co­hol is een las­ti­ge stof in voe­dings­land. Het heeft voor­de­len en na­de­len. Een van de na­de­len is aan­tas­ting van je ge­heu­gen. Wie al­co­hol drinkt, zorgt er­voor dat zijn of haar brein nieu­we her­in­ne­rin­gen niet voor lan­ge tijd kan op­slaan. En hoe meer al­co­hol je drinkt, hoe gro­ter dit ef­fect op je ge­heu­gen.

4. Ver­mijd stress

Kort­du­ren­de stress maakt je alert en scherpt je ge­heu­gen. Een plot­se­ling stressmo­ment zul je je daar­om al­tijd goed kun­nen her­in­ne­ren, denk aan een gro­te schrik in je le­ven. Lang­du­ri­ge stress werkt juist an­ders­om: het ver­kleint de­len van je her­se­nen, waar­door je je moei­lij­ker kunt con­cen­tre­ren en din­gen min­der goed kunt ont­hou­den. Dit staat nog los van al­le an­de­re ge­zond­heids­pro­ble­men die lang­du­ri­ge stress met zich brengt.

5. Ga lek­ker puz­ze­len

Re­gel­ma­tig een kruis­woord­puz­zel­tje ma­ken op la­te­re leef­tijd kan je ge­heu­gen­ver­lies met en­ke­le ja­ren ver­tra­gen. Maakt niet uit hoe hoog op­ge­leid je bent. Ook goed voor je ge­heu­gen: dan­sen, le­zen, mu­ziek ma­ken, spel­le­tjes spe­len (me­mo­ry!), be­we­gen en so­ci­aal ac­tief zijn.

6. Kijk uit met an­ti­his­ta­mi­nes en slaap­mid­de­len

Veel­ge­bruikt: ge­nees­mid­de­len te­gen al­ler­gie (an­ti­his­ta­mi­nes) en voor een goe­de nacht­rust. Uit on­der­zoek blijkt dat bei­de soor­ten mid­de­len tij­de­lij­ke ge­heu­gen­pro­ble­men kun­nen ver­oor­za­ken. Dit geldt ook voor ge­nees­mid­de­len die je cho­les­te­rol ver­la­gen. Ge­luk­kig stop­pen de pro­ble­men wan­neer jij stopt met het ge­bruik van het ge­nees­mid­del.

7. Slaap

Tij­dens je wel­ver­dien­de nacht­rust zijn je her­se­nen als een ra­zen­de aan het werk om al­le tij­dens de dag op­ge­da­ne er­va­rin­gen op te slaan in je ge­heu­gen. Vol­doen­de slaap is dus van groot be­lang voor een goe­de wer­king van je ge­heu­gen. Ge­mid­deld heb je zo’n ze­ven a acht uur slaap no­dig.

8. Eet ge­zond

Ook weer een klas­siek ad­vies: eet ge­zond. Ge­zond eten voor je ge­heu­gen be­te­kent: veel broc­co­li en groe­ne blad­groen­ten, zo­als spi­na­zie en an­dij­vie. Je ge­heu­gen ge­dijt er pri­ma bij. Voe­dings­mid­de­len vol fo­li­um­zuur zijn ook pri­ma voor je ge­heu­gen, denk aan erw­ten en lin­zen. En vis is be­lang­rijk, van­we­ge de ome­ga-3-vet­zu­ren. De­ze vet­zu­ren zijn goed voor de ont­wik­ke­ling van je her­se­nen, en daar­mee voor het func­ti­o­ne­ren van je ge­heu­gen. Ook zijn er aan­wij­zin­gen dat vet­te vis spe­ci­fiek het ge­heu­gen van zwan­ge­re vrou­wen ver­be­tert.

9. Ge­niet van je kop­je kof­fie

Het is niet zo­zeer het ge­nie­ten van kof­fie dat je ge­heu­gen ver­be­tert, als wel de ca­fe­ï­ne die in kof­fie zit. Van de op­wek­ken­de stof ca­fe­ï­ne is be­we­zen dat je ge­heu­gen er ‘enigs­zins’ door ver­be­tert. Ca­fe­ï­ne sti­mu­leert on­der meer de her­se­nen. Een goe­de kop kof­fie zul je dus ook niet snel ver­ge­ten! (Ge­zond­heids­Net.nl/ fo­to: www.psy­cho­lo­gy­to­day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.