Het se­ro­to­ni­ne ver­ho­gen­de di­eet: feit of fa­bel?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Je ziet het steeds va­ker voor­bij ko­men in de me­dia: het se­ro­to­ni­ne-di­eet. Se­ro­to­ni­ne is een neu­ro­trans­mit­ter (stof­je in de her­se­nen) en is me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­za­di­gings­ge­voel. In dit ar­ti­kel lees je meer over de voor­de­len van se­ro­to­ni­ne, waar­om som­mi­ge voe­dings­mid­de­len voor een stij­ging van het se­ro­to­ni­ne­ge­hal­te zor­gen en waar­om men­sen een se­ro­to­ni­n­e­di­eet vol­gen.

Wat is se­ro­to­ni­ne en hoe werkt het?

Se­ro­to­ni­ne is een neu­ro­trans­mit­ter. Een neu­ro­trans­mit­ter is een over­drachts­stof­je in het men­se­lijk li­chaam. Je vindt het in de hy­po­tha­la­mus en de hy­po­tha­la­mus be­vindt zich in de her­se­nen. Se­ro­to­ni­ne is ver­ant­woor­de­lijk voor veel pro­ces­sen in het li­chaam. Het be­ïn­vloedt de slaap, eet­lust en het hu­meur. Het slaap­hor­moon me­la­to­ni­ne wordt aan­ge­maakt door se­ro­to­ni­ne. Bij een se­ro­to­ni­ne­te­kort is er dus ook een te­kort aan me­la­to­ni­ne. Het ge­volg is te wei­nig slaap en slaap­stoor­nis­sen.

Se­ro­to­ni­ne wordt ook wel het ge­luks­hor­moon of een na­tuur­lij­ke an­ti­de­pres­si­va ge­noemd. Een te­kort is van ne­ga­tie­ve in­vloed op het ont­staan van de­pres­sies en ang­sten. Wan­neer je se­ro­to­ni­ne­ge­hal­te dus laag is, raak je min­der snel ver­za­digd. Je her­se­nen ge­ven im­mers min­der sig­na­len af dat je ver­za­digd bent. Je eet meer dan dat je no­dig hebt, dat noe­men we een ca­lo­rie-over­schot. Bij een ca­lo­rie­over­schot kun je aan­ko­men in ge­wicht.

Be­paal­de voe­ding kan het se­ro­to­ni­ne­ge­hal­te sti­mu­le­ren. Se­ro­to­ni­ne ont­staat na­me­lijk door de om­zet­ting van het ami­no­zuur tryp­tofaan met be­hulp van en­zy­men. Een ami­no­zuur is on­der­deel van een ei­wit. Tryp­tofaan­rij­ke voe­ding is on­der an­de­re: vlees, melk, ba­na­nen, vis, ei­e­ren, kaas, avo­ca­do, peul­vruch­ten, no­ten en za­den en. Sero­to­ni­ne­rij­ke voe­ding is on­der an­de­re: ba­na­nen, brui­ne rijst, zon­ne­bloem­pit­ten, pom­poen­za­den en se­sam­za­den. Het eten van de­ze tryp­tofaan­rij­ke pro­duc­ten laat het se­ro­to­ni­ne­ge­hal­te in de her­se­nen stij­gen. Een ge­mid­deld dag­me­nu vol­gens de ‘Schijf van Vijf’ be­vat zo’n één gram tryp­tofaan. Stu­dies wij­zen uit dat een mi­ni­mum van vijf gram per dag een slaap­ver­wek­kend en een an­ti­stress-ef­fect heeft. Er zijn aan­wij­zin­gen dat se­ro­to­ni­ne de kool­hy­draat­in­na­me remt, maar daar is nog niet ge­noeg be­wijs voor. Het se­ro­to­ni­ne-di­eet kan dus een over­we­ging zijn voor een ge­zon­de­re leef­stijl en even­tu­eel bij het af­val­len. Het se­ro­to­ni­ne-di­eet is waar­schijn­lijk niet van di­rec­te in­vloed op je ge­wicht, maar wel van po­si­tie­ve in­vloed op je hu­meur en slaap. Het sti­mu­leert een ge­zon­de leef­stijl. Dat heb je op no­dig om ge­zond en ef­fec­tief af te kun­nen val­len. Bo­ven­dien sti­mu­leert se­ro­to­ni­ne het ver­za­di­gings­ge­voel, waar­door je niet te­veel eet. Af­han­ke­lijk van je hui­di­ge voe­dings­pa­troon zou je er­van af kun­nen val­len. (MSN.COM/fo­to: Dok­ter

Dok­ter)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.