Kind van de­pres­sie­ve ou­der heeft groot ri­si­co op de­pres­sie

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Kin­de­ren met een ou­der die een de­pres­sie of angst­stoor­nis heeft, heb­ben een hoog ri­si­co zelf de­pres­sief te wor­den of een angst­stoor­nis te krij­gen. Dat blijkt uit on­der­zoek van pro­mo­ven­dus Pe­tra Ha­vin­ga van het UMC Gro­nin­gen.

Ha­vin­ga ge­bruik­te de ge­ge­vens uit de ARIADNE-stu­die. De­ze stu­die start­te in 2000 met 523 jon­ge­ren van 13 tot en met 25 jaar met een ou­der die in het ver­le­den is be­han­deld voor een de­pres­sie of angst­stoor­nis. On­ge­veer de helft van de oor­spron­ke­lij­ke groep wordt nog al­tijd ge­volgd in zijn ont­wik­ke­ling.

Zorg­wek­kend hoog ri­si­co

Uit het on­der­zoek van Ha­vin­ga bleek dat de ge­schat­te kans dat een jon­ge­re op 20-ja­ri­ge leef­tijd zelf een stem­mings- of angst­stoor­nis ont­wik­kelt 38 pro­cent is. Op 35-ja­ri­ge leef­tijd was dat zelfs 65 pro­cent. Ha­vin­ga noemt de per­cen­ta­ges “zorg­wek­kend hoog”. Vol­gens de pro­mo­ven­da is het “eer­der re­gel dan uit­zon­de­ring” dat kin­de­ren van de­pres­sie­ve of ang­sti­ge pa­ti­ën­ten ook een stem­mings- of een angst­stoor­nis ont­wik­ke­len.

Ha­vin­ga ont­dek­te drie groe­pen met een ex­tra hoog ri­si­co op het ont­wik­ke­len van een van de­ze psy­chi­sche klach­ten: meis­jes en jonge vrou­wen, kin­de­ren met een ou­der bij wie de­pres­sie of angst voor het twin­tig­ste le­vens­jaar is ont­staan en kin­de­ren die zijn op­ge­groeid in een ge­zin waar­in bei­de ou­ders een de­pres­sie heb­ben of ang­stig zijn.

Pre­ven­tie no­dig

Ze pleit voor pre­ven­tie bij de­ze groep jonge men­sen. “Bij de­pres­sie en angst is pre­ven­tie erg be­lang­rijk. Een­maal ont­wik­keld, is het ri­si­co op her­ha­ling of te­rug­val na­me­lijk erg groot. Voor­ko­men is dus ook hier­bij be­ter dan be­han­de­len.” Het in beeld bren­gen van ri­si­co­groe­pen is daar­bij een eer­ste be­lang­rij­ke stap. Via ou­ders die zelf be­han­deld wor­den van­we­ge psy­chi­sche pro­ble­men zijn de­ze kin­de­ren re­la­tief mak­ke­lijk te vin­den.

(Ge­zond­heids­Net.nl/fo­to: d35­brb9zk­kbdsd.cloud­front.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.