Shea but­ter, de kracht van na­tuur­lij­ke huid­ver­zor­ging

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De na­tuur biedt prach­ti­ge mid­de­len voor de ver­zor­ging en be­scher­ming van on­ze huid. Een voor­beeld daar­van is shea but­ter, of­wel she­a­bo­ter. Het wordt ge­maakt van no­ten van de shea tree of ka­ri­té. In Afri­ka wordt she­a­bo­ter al hon­der­den ja­ren ge­bruikt. En lang niet al­leen voor de na­tuur­lij­ke ver­zor­ging van de huid. Het wordt ook toe­ge­past bij klo­ven, als an­ti-rim­pel­crè­me, bij pso­ri­a­sis, ec­zeem, huid­ir­ri­ta­tie, om stri­ae te voor­ko­men en bij schaaf­won­den, brand­won­den en op­per­vlak­ki­ge snij­won­den. Shea but­ter is dus een zeer veel­zij­di­ge bo­ter en een puur na­tuur­pro­duct.

Wat is shea but­ter?

She­a­bo­ter is een crè­me tot licht­geel kleu­ri­ge bo­ter, die ge­maakt wordt van no­ten van de ka­ri­té­boom. Daar­om wordt shea but­ter ook wel ka­ri­té­bo­ter ge­noemd. De boom groeit in de Sa­hel in Afri­ka en kan meer dan hon­derd jaar oud wor­den. De pu­re bo­ter heeft een ty­pi­sche geur, waar men­sen vaak even aan moe­ten wen­nen. Het be­vat een ho­ge do­sis vet­zu­ren, vi­ta­mi­ne A en E.

Hoe wordt she­a­bo­ter ge­maakt?

Dit na­tuur­lij­ke ver­zor­gings­pro­duct wordt on­der meer ge­maakt in Gha­na en Bur­ki­na Fa­so. Het kan wel twin­tig jaar du­ren voor­dat de ka­ri­té­boom voor het eerst no­ten pro­du­ceert. Na de oogst in de zo­mer­maan­den wor­den de no­ten ge­kookt, in de zon ge­droogd, ge­peld en ge­ma­len. De pas­ta die daar­uit ont­staat, wordt ge­karnd, ge­was­sen en dan weer ge­kookt. Ver­vol­gens gaat de sub­stan­tie nog één keer door een zeef om even­tu­e­le over­ge­ble­ven noot­res­ten er­uit te fil­te­ren. Wat dan over­blijft is pu­re, on­ge­raf­fi­neer­de shea but­ter.

Wat doet shea voor je huid?

but­ter

De bo­ter voedt de huid met de vi­ta­mi­nes A en E. Daar­mee helpt het om de huid ge­zond, glan­zend en egaal te hou­den. Het werkt ook goed als ver­lich­ting bij een (licht) ver­bran­de huid. En het helpt om huid­ver­ou­de­ring en rim­pels te voor­ko­men.

Waar kun je shea but­ter voor ge­brui­ken?

De bo­ter is zeer veel­zij­dig in ge­bruik. Hoe­wel nog niet el­ke wer­king we­ten­schap­pe­lijk is be­we­zen, heb­ben Afri­kaan­se vrou­wen al ge­ne­ra­ties lang zeer goe­de er­va­rin­gen met shea but­ter. Dit zijn een aan­tal toe­pas­sin­gen: Het hy­dra­te­ren van de huid, het ver­be­te­ren van de elas­ti­ci­teit en het ver­min­de­ren van rim­pels (te­gen huid­ver­ou­de­ring dus).Als be­scher­ming te­gen de zon. Uit on­der­zoek blijkt dat she­a­bo­ter een SPH tot maxi­maal 6 heeft. Het is dus te ver­ge­lij­ken met een zon­ne­brand met een la­ge fac­tor. Ook kan het als lip­pen­bal­sem ge­bruikt wor­den. (Mens en Ge­zond­heid.nl/fo­to:

www.bet­tershe­a­but­ter.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.