Gul­le ge­vers be­zor­gen meis­je met ter­mi­na­le kan­ker droom­hu­we­lijk

Times of Suriname - - PANORAMA -

Toen de 17-ja­ri­ge Am­ber Sn­eil­ham uit het En­gel­se Bris­tol te ho­ren kreeg dat ze ter­mi­na­le kan­ker had, stond trou­wen met haar gro­te lief­de op de eer­ste plaats van haar buc­ket­list. Dank­zij een crowd­fun­ding­cam­pag­ne heeft ze toch nog de mooi­ste dag van haar jonge le­ven kun­nen be­le­ven. Am­ber was al ja­ren be­vriend met Cal­lum Firks. Ze ont­moet­ten el­kaar op school en be­gon­nen on­ge­veer een jaar ge­le­den een re­la­tie. “Ze zijn een ge­wel­dig kop­pel”, zei Cal­lums moe­der Vic­ky Bis­hop (38) voor het hu­we­lijk. “Ze zijn on­af­schei­de­lijk.” Am­ber kreeg op haar der­tien­de een lood­zwa­re dia­gno­se: bot­kan­ker. Ze on­der­ging ver­schei­de­ne be­han­de­lin­gen, waar­on­der nog een gro­te ope­ra­tie en een che­mo­be­han­de­ling van een half jaar die af­liep in ju­li. Vo­ri­ge maand kreeg ze ech­ter te ho­ren dat de kan­ker was uit­ge­zaaid naar haar her­se­nen. Het is niet dui­de­lijk hoe lang ze nog te le­ven heeft, maar vol­gens haar fa­mi­lie is het een kwes­tie van maan­den. Toen de dia­gno­se be­kend werd, vroeg Cal­lum zijn vriendin ten hu­we­lijk. Het was iets waar­over ze al had­den ge­praat, zegt zijn moe­der aan Brit­se me­dia. “Hij zei dat hij wou trou­wen, hoe­wel het fi­nan­ci­eel niet van­zelf­spre­kend was.” Bei­de fa­mi­lies en vrien­den van de tie­ners scho­ten ech­ter ter hulp en or­ga­ni­seer­den in en­ke­le we­ken tijd een groots hu­we­lijk. On­der meer via een crowd­fun­ding­cam­pag­ne za­mel­den ze meer dan 6.000 pond (7.070 eu­ro) in, waar­door het jonge kop­pel­tje kon trou­wen met al­les er­op en er­aan. Het doel van de in­za­mel­ac­tie was 1.000 pond. “Ge­zien de om­stan­dig­he­den is het triest, echt triest”, zegt Bis­hop nog. “Am­ber heeft heel wat moe­ten door­staan, het ar­me meis­je. Maar Cal­lum heeft haar bij­ge­staan en bleef aan haar zij­de. Ik ben echt trots op hem. Ik ben een al­leen­staan­de ou­der en ik bracht hem groot op mijn een­tje.” Am­bers moe­der sprak tij­dens de in­za­me­lings­ac­tie van “ge­meng­de ge­voe­lens voor ie­der­een”. “We kre­gen dit enorm ver­schrik­ke­lij­ke nieuws, het erg­ste dat ie­mand ooit kan te ho­ren krij­gen. Maar we zijn vast­be­slo­ten om het hu­we­lijk vro­lijk te ma­ken en we fo­cus­sen daar­op.” En aan de beel­den van de trouw­par­tij te zien, is dat uit­ste­kend ge­lukt!

(Hln/Fo­to: Laat­ste To­day)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.