Stel doet eer­ste da­te over voor 73-ja­rig Vrouw krijgt ver­lo­vings­ring na 60 jaar te­rug hu­we­lijk

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als je iets al een jaar of zes­tig kwijt bent, dan heb­ben de mees­te men­sen de hoop het te­rug te vin­den toch wel op­ge­ge­ven. Ge­luk­kig zijn er ook ver­ha­len dat spul­len na zo lang wel wor­den te­rug­ge­von­den. Bij­voor­beeld in Brabant, waar een vrouw haar ver­lo­vings­ring weer te­rug­krijgt. Om­roep Brabant meldt dat er acht jaar ge­le­den een ver­lo­vings­ring werd ge­von­den op de ak­ker van Jos Ak­ker­mans in Ze­ven­ber­gen. De kans leek klein dat de ei­ge­na­res­se nog ge­von­den zou wor­den, maar het luk­te de­ze week toch om te ach­ter­ha­len wie het is. En ze leeft nog. Zes­tig jaar ge­le­den werd de ring ge­gra­veerd. Ak­ker­mans wist dan ook dat er een kans was dat de ei­ge­na­res­se mis­schien niet meer in le­ven was. De ver­ba­zing was groot toen de zoon van de vrouw zich bij Ak­ker­mans meld­de. Het is al­weer even ge­le­den, maar de vrouw woon­de zes­tig jaar ge­le­den te­gen­over het boe­ren­be­drijf. In­mid­dels woont ze in Klun­dert. Haar va­der was ei­ge­naar van de grond die nu van Ak­ker­mans is. Slechts een paar maan­den na­dat ze de ring had ge­kre­gen, ver­loor ze hem al. Ge­luk­kig werd er een twee­de ring ge­maakt. Ze krijgt de eer­ste van­daag nog wel ge­woon te­rug. (Me­tro­ti­me/Fo­to: me­tro­ti­me.be) Wan­neer je al bij­na drie­kwart eeuw ge­trouwd bent, is het best las­tig een ori­gi­ne­le ma­nier te be­den­ken om je trouw­dag te vie­ren. Tor­tel­duif­jes Ray en Ma­vis Pha­neuf von­den ech­ter een prach­ti­ge ma­nier: ze de­den hun eer­ste da­te ge­woon over. De da­te was ge­or­ga­ni­seerd door de fa­mi­lie van Ray en Ma­vis, voor hun 73e trouw­dag. Het stel uit het Ameir­kaan­se Se­att­le was to­taal over­don­derd door het feest­je. “Het was ge­wel­dig”, ver­telt de 94-ja­ri­ge Ma­vis aan ABC News. “Ik wist al­leen dat we even langs gin­gen bij het Olym­pic ho­tel, waar we on­ze eer­ste da­te had­den. Maar ik had geen idee wat er al­le­maal was ge­or­ga­ni­seerd.” Het stel ont­moet­te el­kaar tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log, toen ze wer­den ge­kop­peld door ge­za­men­lij­ke vrien­den. “Een vriendin van mij was aan het da­ten met een ma­ri­nier en die vroeg Ray of hij in­te­res­se had in een da­te. Dat had hij wel, en 73 jaar la­ter kun­nen we zeg­gen dat het al­le­maal niet voor niets is ge­weest.” En dus gin­gen de twee op da­te, in het ho­tel. Ma­vis om­schrijft de jonge Ray als een “knap­pe, vrien­de­lij­ke man met een mooi uni­form” en weet zelfs nog wat ze at tij­dens het eten­tje. “Ik had net een paar tan­den la­ten trek­ken, dus ik at soep”, lacht ze. In 1943 trouw­de het stel. Bij­na een kwart eeuw la­ter heb­ben Ray en Ma­vis vier kin­de­ren, ze­ven klein­kin­de­ren en zes ach­ter­klein­kin­de­ren. Hun ge­heim voor een goed hu­we­lijk? “Je moet ge­woon het juis­te meis­je kie­zen”, al­dus de 97-ja­ri­ge Ray.”En, in mijn ge­val, be­schik­ken over een hoop ge­duld”, voegt zijn gro­te lief­de Ma­vis daar­aan toe. (Me­tro­ti­me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.