Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1582 - Wil­li­am Sha­ke­spe­a­re trouwt met An­ne Hat­ha­way

1942 - Door een brand in de nacht­club Co­coanut Gro­ve in Bos­ton ko­men 491 men­sen om.

1963 - Ca­pe Cana­ver­al, de kaap met de na­bij­ge­le­gen ruim­te­ha­vens in Flo­ri­da, wordt her­noemd tot Ca­pe Ken­ne­dy.

Po­li­tiek

1990 - Mar­ga­ret That­cher treedt af als pre­mier van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

2000 - Het Ne­der­land­se par­le­ment stemt in met een wets­voor­stel om eu­tha­na­sie te le­ga­li­se­ren; Ne­der­land is daar­mee het eer­ste land ter we­reld waar hulp bij zelf­do­ding on­der be­paal­de voor­waar­den niet meer straf­baar is.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1660 - De Roy­al So­ci­e­ty, de Brit­se aca­de­mie voor we­ten­schap­pen, wordt op­ge­richt na een voor­dracht van de ar­chi­tect Chris­top­her Wren.

1967 - Ont­dek­king van de eer­ste pul­sar, door Jo­ce­lyn Bell en An­to­ny He­wish.

Ge­bo­ren

Ma­ry Eli­za­beth Winstead (Roc­ky Mount, 28 no­vem­ber 1984) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Winsteads car­ri­è­re be­gon in de la­te ja­ren 90. Ze had gast­rol­len in te­le­vi­sie­se­ries, zo­als Tou­ched by an An­gel en Pro­mi­sed Land. Ze kreeg een vas­te rol in de te­le­vi­sie­se­rie Pas­si­ons van 1999 tot en met 2000. Haar door­braak kwam pas als vol­was­sen ac­tri­ce, in 2005. Ze kreeg toen een rol in de Dis­ney­film Sky High. In 2006 kreeg ze een hoofd­rol in één van de groot­ste hor­ror­films van 2006: Fi­nal Des­ti­na­ti­on 3. Ze is ook ze te zien in on­der an­de­re Black Christ­mas en Bob­by, Grind­hou­se en Die Hard 4.0. (fo­to: ama­zon.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.