Vrouw ver­wond om ver­bran­ding ge­dumpt vuil

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een vrouw heeft bij de po­li­tie in Pa­ra­ma­ri­bo aan­gif­te ge­daan van mis­han­de­ling te­gen haar bu­ren. Ze kreeg ru­zie met hen toen ze vuil, door een an­der ge­dumpt, in brand stak. Ze ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij een pick­up voor haar wo­ning zag stop­pen waar­uit vuil werd ge­dumpt. Ze merk­te dat een over­buur­vrouw met de pick­up­be­stuur­der sprak. De vrouw zag dat er ge­bro­ken ste­nen en plas­tic zak­ken wer­den ge­dumpt. La­ter op de dag heeft haar man de plas­tic zak­ken ver­brand. Daar­na ging de vrouw naar de win­kel en bij te­rug­keer zei een buur­man te­gen haar ‘wo kir a wolk’. Ze ver­moedt dat hij dit zei om­dat er een zwar­te rook­wolk kwam door het ver­bran­den van het vuil. Een an­de­re buur­man be­gon ruw te­gen haar en haar man te pra­ten.

Er ont­stond toen een woor­den­wis­se­ling, waar­bij de vrouw zei dat de over­bu­ren zou­den heb­ben ge­zegd het vuil voor haar wo­ning te dum­pen. Daar­om ver­brandt ze het vuil. De over­buur­vrouw kwam toen bij haar en vroeg of zij het te­ gen haar had be­doeld. De aan­geef­ster leg­de haar uit dat zij had ge­zien dat zij met de man­nen die vuil had­den ge­dumpt, sprak. De over­buur­vrouw ont­ken­de dat zij de man­nen toe­stem­ming had ge­ge­ven om het vuil te dum­pen, waar­na zij de aan­geef­ster be­gon uit te schel­den. Ze pak­te een steen om die op de vrouw te gooi­en, maar die duw­de haar waar­door de over­buur­vrouw kwam te val­len. Na­der­hand kwam de doch­ter van de over­buur­vrouw naar de wo­ning van de aan­geef­ster en riep haar om te vech­ten. De doch­ter was met een mes ge­ ko­men. Bei­de raak­ten in een ge­vecht met el­kaar, waar­bij de vrouw een steek­ver­won­ding aan de lin­ker­zij­de van de rug en twee steek­ver­won­din­gen aan haar lin­ker­arm heeft op­ge­lo­pen. De aan­geef­ster zag kans in haar huis te gaan om een mes te pak­ken, waar­mee ze weer naar bui­ten ging. Een man hield haar te­gen, waar­door zij geen kans kreeg om de doch­ter van de over­buur­vrouw te ver­won­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.