LC Nieuw Nic­ke­rie pakt dia­be­tes mel­li­tus aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De Li­ons Club (LC) Nieuw Nic­ke­rie wil sa­men met an­de­re niet gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­ties (ngo’s) zo­als Stich­ting Sa­ri, en lo­ca­le ac­to­ren gaan wer­ken aan het te­rug­drin­gen van de schrik­ba­ren­de toe­na­me van dia­be­tes in Nic­ke­rie. Dit wil de ser­vi­ce­club doen door sa­men met de or­ga­ni­sa­ties te trek­ken naar de ver­schil­len­de wij­ken om voor­lich­ting te bren­gen.

Tij­dens een re­cen­te­lijk on­der­zoek on­der hon­derd per­so­nen, die ge­test zijn op bloed­sui­ker en bloed­druk, was de con­clu­sie dat 18,7 pro­cent als nieu­we pa­ti­ën­ten kun­nen wor­den aan­ge­merkt. Dit zei het Li­ons­lid In­der Jaglall, chair­man van de pro­jec­ten die de club heeft ge­or­ga­ni­seerd in het ka­der van We­reld Dia­be­tes Dag, za­ter­dag­avond tij­dens een le­zing.

De ti­tel van de le­zing was dia­be­tes mel­li­tus. Zij is ge­hou­den in het Bur­ger In­for­ma­tie Cen­trum (BIC) en werd ver­zorgd door de in­ter­nist Su­radj Har­ki­soen. Vol­gens Jaglall is een toe­na­me van bij­kans 19 pro­cent op 100 men­sen schrik­ba­rend. Hij geeft aan dat de Li­ons Club Nieuw Nic­ke­rie be­wust ge­ko­zen heeft voor een le­zing met het on­der­werp dia­be­tes mel­li­tus, om­dat ge­ble­ken is dat zo­wel de ziek­te als de com­pli­ca­ties toe­ne­men in Nic­ke­rie, on­danks vol­doen­de voor­lich­ting die er ge­ge­ven wordt. Jaglall heeft na de le­zing aan­ge­kon­digd dat LC Nieuw Nic­ke­rie bin­nen­kort ook van start gaat met de ac­tie waar­bij met an­de­re or­ga­ni­sa­ties het veld zal wor­den in­ge­trok­ken om de men­sen te be­rei­ken. “De be­doe­ling is dat we naar de men­sen gaan in hun pe­ri­fe­rie, de res­sor­ten, om in hun taal, hun stijl en op hun ni­veau met ze te pra­ten en in te lich­ten hoe het moet en wat niet moet”, zegt het Li­ons­lid, dat in het da­ge­lijk­se le­ven ook ver­ple­ger is. Met de­ze ac­tie wil de ser­vi­ce­club sa­men met de sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties heel Nic­ke­rie be­rei­ken om de men­sen er­op te wij­zen wat de ge­va­ren zijn van dia­be­tes mel­li­tus en dat zij op hun le­vens­stijl moe­ten let­ten. Be­oogd wordt met dit pro­ject dat men de ad­vie­zen ten har­te zal ne­men.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.