Ma­rok­kaan­se tv-show geeft slacht­of­fers hui­se­lijk ge­weld ma­ke-up tips

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Ma­rok­kaan­se te­le­vi­sie­ka­naal ‘2M’ ligt on­der vuur. Tij­dens de show Sa­ba­hiy­at heeft het vrou­wen ma­ke-up tips wil­len ge­ven om blau­we plek­ken ver­oor­zaakt door hui­se­lijk ge­weld, te ver­ber­gen. Maar dat is bij ve­len in het ver­keer­de keel­gat ge­scho­ten. Ze­ker om­dat het af­ge­lo­pen vrij­dag de In­ter­na­ti­o­na­le Dag te­gen Ge­weld te­gen Vrou­wen was. In het pro­gram­ma, dat voor het eerst op 23 no­vem­ber werd uit­ge­zon­den, laat een ma­ke-up ar­tiest zien wel­ke con­ce­a­lers en foun­da­ti­ons vrou­wen het bes­te ge­brui­ken wan­neer ze ge­sla­gen of ver­wond zijn. De vrouw waar­op ze de pro­duc­ten uit­test, was ge­luk­kig zelf geen slacht­of­fer. De ‘blau­we plek­ken’ wa­ren schmink. Op het ein­de van het pro­gram­ma zou de pre­sen­ta­tor ge­zegd heb­ben: “We ho­pen dat de­ze tips je zul­len hel­pen om ver­der te gaan met je da­ge­lijk­se le­ven.” Er volg­de veel kri­tiek en ver­schil­len­de Ma­rok­ka­nen start­ten een pe­ti­tie op de web­si­te Chan­ge. org om de nor­ma­li­sa­tie van ge­weld te­gen vrou­wen te­gen te gaan. De pe­ti­tie wil dat de te­le­vi­sie­show ver­kon­digt dat de ge­weld­ple­ger ver­oor­deeld moet wor­den, in plaats van een pro­gram­ma te ma­ken dat vrou­wen leert hoe ze hun won­den moe­ten ver­ber­gen. Al meer dan 1500 men­sen heb­ben de pe­ti­tie on­der­te­kend. Ze ei­sen dat de ma­kers van het pro­gram­ma een sanc­tie krij­gen. On­der­tus­sen heeft 2M de vi­deo van haar web­si­te ver­wij­derd. Op de Fa­ce­book­pa­gi­na ver­scheen een be­richt waar­in het ma­na­ge­ment zich ex­cu­seert en toe­geeft dat het pro­gram­ma on­ge­past was. Het is ook be­reid om de no­di­ge stap­pen te on­der­ne­men te­gen de ver­ant­woor­de­lij­ken. Daar­naast wil het ma­na­ge­ment stren­ger con­tro­le­ren en er­op toe­zien dat zul­ke fou­ten niet meer voor­val­len.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.