Po­li­tie on­der­schept 552 ki­lo co­ca­ï­ne in boot

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie heeft maan­dag­mid­dag ruim 552 ki­lo­gram co­ca­ï­ne on­der­schept en in be­slag ge­no­men op een vaar­tuig. De enor­me drugs­vangst werd ge­daan in sa­men­wer­king met na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le vei­lig­heids­dien­sten. Dit staat ver­meld in een pers­be­richt van de af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie. Sa­men met de Kust­wacht is een zoek­ac­tie in­ge­zet naar be­doeld vaar­tuig met op­schrift ‘Bri­se’. Bij een vis­sers­aan­meer­stei­ger in Li­vor­no is de boot aan­ge­trof­fen.

Vol­gens de po­li­tie zijn vijf ver­dach­ten in de­ze zaak aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met een lid van het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De 49-ja­ri­ge ka­pi­tein en de an­de­re be­man­nings­le­den zijn aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met een lid van het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ka­pi­tein ver­klaar­de aan de wets­die­na­ren in Su­ri­na­me te zijn aan­ge­meerd van­we­ge een de­fec­te mo­tor van het vaar­tuig. Vol­gens zijn ver­kla­ring was het de be­doe­ling om de mo­tor te re­pa­re­ren en de rou­te voort te zet­ten.

De af­de­ling Nar­co­ti­ca Bri­ga­de zet­te haar speur­hon­den in om het vaar­tuig te door­zoe­ken. Tij­dens het on­der­zoek met on­der­steu­ning van de brand­weer is het de Nar­co­ti­ca Bri­ga­de ge­lukt de drugs te vin­den in een van de vak­ken van het schip, waar ver­moe­de­lijk brand­stof en an­de­re vloei­stof­fen wor­den op­ge­sla­gen. Ook is bij fouil­le­ring op één van de man­schap­pen een hoe­veel­heid co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen.

De po­li­tie werd op 26 november in­ge­licht over een bui­ten­lands vaar­tuig dat werd voort­ge­duwd door een an­de­re boot in Su­ri­naam­se wa­te­ren. De 34-ja­ri­ge ka­pi­tein van de an­de­re boot die het ple­zier­vaar­tuig heeft voort­ge­duwd is even­eens in het be­lang van het ver­de­re on­der­zoek in ver­ze­ke­ring ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.