Geld bij­na niets meer waard in Ve­ne­zu­e­la

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

VE­NE­ZU­E­LA - De in­fla­tie in Ve­ne­zu­e­la komt dit jaar uit op on­ge­veer 720 pro­cent. Geld is bij­na niets meer waard. Win­ke­liers tel­len de ber­gen bank­bil­jet­ten die klan­ten op de toon­bank de­po­ne­ren niet meer na, maar we­gen de sta­pel om de waar­de te be­pa­len.

Hon­derd bo­li­var, het groot­ste bil­jet van de na­ti­o­na­le munt­een­heid, heeft een re­ë­le waar­de van slechts en­ke­le eu­ro­cen­ten. Por­te­mon­nees en por­te­feuil­les zijn zin­lo­ze ge­bruiks­voor­wer­pen ge­wor­den en na­ge­noeg ver­dwe­nen uit het stads­beeld. Ber­gen bank­bil­jet­ten zit­ten in hand­tas­sen en zelfs in rug­zak­ken. Zak­ken­rol­lers heb­ben geen re­den van be­staan meer in het so­ci­a­lis­ti­sche Ve­ne­zu­e­la. Het Zuid-Ame­ri­kaan­se land raak­te in de pro­ble­men sinds in 2014 de prijs van olie be­gon te da­len. Olie be­paalt ’s lands ex­port voor liefst 95 pro­cent. Pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro liet de geld­per­sen over­uren ma­ken, met hy­per­in­fla­tie als ge­volg. Er is wel geld, maar de te­gen­waar­de ont­breekt, schrijft The In­de­pen­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.