Flit­s­pa­len geen ei­gen­dom van de Staat

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De zes flit­s­pa­len die zijn ge­ïn­stal­leerd, zijn geen ei­gen­dom van de staat Su­ri­na­me zo­als steeds werd aan­ge­no­men. Het blijkt dat de flit­s­pa­len ei­gen­dom zijn van een on­der­ne­ming die tij­dens het Ka­bi­net Ve­ne­ti­aan-Sard­joe de li­cen­tie kreeg die te in­stal­le­ren en daar ook fi­nan­ci­ë­le voor­de­len aan heeft. “De li­cen­tie­hou­der is in re­gel eco­no­misch ei­ge­naar en jij bent ge­brui­ker van dat ding”, zegt mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie. Zo­als zij dat uit­legt aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft de Staat geen cent neer­ge­teld voor de flit­s­pa­len, maar de on­der­ne­mer die nu sta­ke­hol­der is. “Ze blij­ven rus­tig daar tot­dat ze in el­kaar stor­ten”, zegt de mi­nis­ter.

be­lang van Su­ri­na­me is en za­ken niet vol­gens de re­gels heb­ben plaats­ge­von­den om maat­re­ge­len te tref­fen. “Het maakt niet uit wie het is.” De co­a­li­tie stelt voor de hui­di­ge flit­s­pa­len te la­ten ver­wij­de­ren door de ei­ge­naar en nieu­we te la­ten plaat­sen on­der be­te­re voor­waar­den. “We zijn ern­stig in de ma­ling ge­no­men”, zegt Mel­vin Bou­va (NDP) over de kwa­li­teit van de flit­s­pa­len die nog lang niet vol­doen aan de ge­stel­de ei­sen. “Mi­nis­ter het zijn geen pa­len die ei­gen­dom zijn van de Staat dan zul­len wij u ad­vi­se­ren om de me­neer lief en vrien­de­lijk te schrij­ven om zijn pa­len te ver­wij­de­ren.” Met 41 stem­men heeft De Na­ti­o­na­le As­sem­blee gis­te­ren de wet­te­lij­ke re­ge­ling om meer technische ap­pa­ra­tuur ten be­hoe­ve van de ver­keers­vei­lig­heid in te zet­ten, goed­ge­keurd. Con­creet gaat het om de in­for­ma­tie van flit­s­pa­len en ca­me­ra’s te mo­gen ge­brui­ken te­gen ver­keers­over­tre­ders. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.