“De rech­ter mag geen Pon­ti­us Pi­la­tus spe­len”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De in­te­gri­teit van rech­ters komt met de re­cent­ste uit­spraak in het sle­pen­de ju­ri­disch ge­schil rond de te­rug­roe­ping van de par­le­men­ta­ri­ërs Ray­mond Sapoen en Die­p­ak­koe­mar Chi­tan door de Pert­ja­jah Lu­hur (PL) weer ter dis­cus­sie. PL-voor­zit­ter Paul So­mo­hard­jo kan zich niet voor­stel­len dat rech­ter Sieg­lien Wijn­hard zich­zelf niet be­voegd ver­klaard om Sapoen en Chi­tan te ver­bie­den, deel te blij­ven ne­men aan ver­ga­de­rin­gen van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee en te­ge­lij­ker­tijd te on­der­ken­nen dat hun te­rug­roe­ping rechts­gel­dig is en de aan­ge­pas­te Te­rug­roep­wet te­gen de Grond­wet is. So­mo­hard­jo con­clu­deert dat de rech­ter in te­gen­strijd met zich­zelf han­delt.

“Zij moet mis­schien re­ke­ning hou­den met die per­soon die haar heeft be­noemd en dat is de pre­si­dent. Zij vecht met haar ge­we­ten”, zegt So­mo­hard­jo. Het ge­voel be­kruipt hem dat rech­ter Wijn­hard ‘mis­schien uit dank­baar­heid’ voor de per­soon die haar heeft be­noemd, wei­gert de knoop door te hak­ken. In­dien de rech­ter zich niet be­voegd acht een uit­spraak te doen over de vor­de­ring van de op­po­si­tie­par­tij­en, wil So­mo­hard­jo wel het fij­ne van de zaak we­ten waar­om de­zelf­de rech­ter in eer­de­re ge­val­len wel von­nis heeft ge­we­zen in de­ze zelf­de te­rug­roep­kwes­tie. “De rech­ter kan geen Pon­ti­us Pi­la­tus spe­len. Die wist dat Chris­tus on­schul­dig was. Hij heeft zelfs de moor­de­naar Ba­ra­bas la­ten ko­men voor de men­sen om een keu­ze te ma­ken wie zij vrij wil­den heb­ben, maar toch is ge­ko­zen voor Ba­ra­bas. De rech­ter kan nu niet zeg­gen dat zij geen be­sluit wil ne­men net als Pon­ti­us Pi­la­tus”, zegt een ver­hit­te So­mo­hard­jo aan de krant. “Ze neemt een twij­fel­ach­ti­ge hou­ding aan.” Vol­gens rech­ter Wijn­hard is zij een bur­ger­rech­ter die geen uit­spra­ken kan doen aan­gaan­de het staats­recht. Zij kan DNA-voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons naar haar in­ziens dus niet dwin­gen Sapoen en Chi­tan niet meer uit te no­di­gen voor ver­ga­de­rin­gen van het par­le­ment. On­danks de­ze set­back blijft So­mo­hard­jo ge­loof heb­ben in de rechts­staat. “Ik blijf ge­lo­ven. Ik blijf el­ke recht­spraak res­pec­te­ren. Maar als de­ze rech­ter zegt dat de te­rug­roe­ping rechts­gel­dig is en dat de nieu­we wet te­gen de Grond­wet is, dan kan zij nu niet zeg­gen dat ze niet be­voegd is. Laat dan een an­de­re rech­ter ko­men die be­voegd is. Ik vind het jam­mer dat zij in di­lem­ma leeft”, al­dus So­mo­hard­jo. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.