Ad­vo­caat over­han­digt film­pje zwa­re mis­han­de­ling ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Ad­vo­caat Ra­oul Lo­bo heeft het ge­recht een cd over­han­digd met een film­pje waar­in te zien is dat Ro­bert L, Dona­van T en Fur­nen K, die ver­dacht wor­den van een be­ro­ving, wor­den mis­han­deld. Vol­gens hem gaat het om vi­deo­beel­den die op YouTube en Fa­ce­book wa­ren ge­plaatst. Ie­mand heeft ge­filmd toen de man­nen wer­den ge­sla­gen.

Op de beel­den is te zien dat ie­mand een pi­stool stopt in de mond van een van de ver­dach­ten en hem ook nog mis­han­delt. De ver­dach­ten moesten als ge­volg van de sla­gen me­disch wor­den be­han­deld. Vol­gens Lo­bo is het ech­ter niet be­kend ge­wor­den wie de ver­dach­ten heeft mis­han­deld. Hij sluit niet uit dat het om agen­ten gaat, want de men­sen die de ver­dach­ten heb­ben mis­han­deld, lie­pen met pisto­len en ge­we­ren rond. Hij ver­moedt dat het op zijn minst per­so­nen zijn die bui­ten­ge­woon agen­ten van po­li­tie zijn. Vol­gens hem heeft de po­li­tie de beel­den be­ke­ken, maar daar ver­der niets mee ge­daan. De raads­man zegt dat in­dien blijkt dat het om agen­ten gaat, het Open­baar Mi­nis­te­rie geen zaak meer heeft te­gen Ro­bert L, Dona­van T en Fur­nen K. Hij geeft ver­der aan dat de ver­dach­ten niet op he­ter­daad wa­ren be­trapt. Ze zou­den op aan­wij­zin­gen van en­ke­le Bra­zi­li­a­nen zijn aan­ge­hou­den. De ad­vo­caat blijft er­bij dat de man­nen zwaar zijn mis­han­deld, wat vol­gens hem vrij ern­stig is. In het dos­sier staat dat naar de mis­han­de­ling een on­der­zoek zou wor­den in­ge­steld. Lo­bo wijst er­op dat de Bra­zi­li­a­nen die slacht­of­fers zijn ge­wor­den bij de be­ro­ving, zijn ge­con­fron­teerd met de ver­dach­ten. Hij vindt dat er ech­ter een spie­gel­con­fron­ta­tie moest plaats­vin­den, waar­bij per­so­nen van de­zelf­de leng­te en li­chaams­bouw naast el­kaar moesten staan waar­uit de slacht­of­fers de da­ders moesten her­ken­nen. Vol­gens hem is de con­fron­ta­tie die de po­li­tie heeft ge­hou­den ab­so­luut on­be­trouw­baar. De raads­man deed het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew zegt dat de aan­gif­te van zwa­re mis­han­de­ling is ge­daan con­tra on­be­ken­de da­ders. Ze ver­zet­te zich te­gen het ver­zoek. De rech­ter zegt dat zij de beel­den zal be­kij­ken. Op 12 de­cem­ber zal zij een be­slis­sing ne­men op het ver­zoek tot de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. Op die dag zul­len de Bra­zi­li­aan­se slacht­of­fers wor­den ge­hoord. De ver­dach­ten krij­gen ook ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Hed­ley Der­by en Ly­gia Palm­burg die werd waar­ge­no­men door haar col­le­ga Ge­or­get­te Le­ter. De ver­dach­ten zou­den op 18 ju­ni Bra­zi­li­a­nen heb­ben be­roofd van ruw goud, een all ter­rain ve­hi­cle, een te­le­foon en do­cu­men­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.