Ver­dach­te sek­su­eel mis­bruik wil DNA-on­der­zoek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Adi­an­te K wil DNA-on­der­zoek om na te gaan of een min­der­ja­rig meis­je van hem zwan­ger is ge­raakt. Hij wordt er­van ver­dacht dat hij in de pe­ri­o­de van ja­nu­a­ri tot april dit jaar het meis­je sek­su­eel heeft mis­bruikt in Wa­ni­ca. “Ik ben on­schul­dig”, ver­klaar­de hij in de rechts­zaal.

De rech­ter hield hem voor dat ook al blijkt dat het slacht­of­fer niet van hem zwan­ger is, het nog niet be­te­kent dat de jon­ge­man geen seks met haar heeft ge­had. Vol­gens Adi­an­te K zal hij zijn ou­ders vra­gen om te be­ta­len voor het DNA-on­der­zoek, waar­door zal blij­ken dat hij on­schul­dig is. Hij be­weert dat een agent van de af­de­ling Jeugd­za­ken hem on­der druk heeft ge­zet om het straf­ba­re feit te be­ken­nen. Hij noem­de de naam van de agent om wie het gaat. Vol­gens hem was hij ver­plicht ant­woord te ge­ven op vra­gen die de po­li­tie­man hem stel­de en het pro­ces­ver­baal te on­der­te­ke­nen. De jon­ge­man ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij seks­ge­voe­lens kreeg en toen seks kreeg met het meis­je. Hij had twee keer seks met haar. Hij kreeg van haar te ho­ren dat hij haar had ont­maagd. Het be­gon toen hij sa­men met haar in de woon­ka­mer zat. Het meis­je viel hem las­tig en streel­de hem. Op den duur kon hij zich niet be­heer­sen. Hij kreeg in de woon­ka­mer seks met haar. De twee­de keer vroeg hij het meis­je om seks, waar­mee zij ak­koord ging. Hij had er niet aan ge­dacht dat zij zwan­ger kon ra­ken. Vol­gens Adi­an­te K is het niet ge­weld­da­dig aan toe­ge­gaan bij het ple­gen van de sek­su­e­le han­de­lin­gen. De rech­ter merk­te op dat het om ge­de­tail­leer­de ver­kla­rin­gen gaat die de ver­dach­te heeft af­ge­legd. Vol­gens haar ko­men de ver­kla­rin­gen van de jon­ge­man over­een met die van het slacht­of­fer. Op 23 ja­nu­a­ri zal de agent die de ver­dach­te heeft ge­hoord, in de rechts­zaal wor­den ge­hoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.