Court Cha­ri­ty neemt ver­an­der­de maat­schap­pij on­der de loep

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Court Cha­ri­ty No. 7416, een or­ga­ni­sa­tie die deel uit­maakt van de An­cient Or­der of Fo­res­ters (AOF) in Su­ri­na­me or­ga­ni­seert dit week­end een work­shop. Het the­ma van de work­shop zal zijn: ‘130 Jaar AOF in een ver­an­de­ren­de maat­schap­pij. Hoe ver­der?’.

Tij­dens de­ze work­shop zul­len de vraag­stuk­ken waar­mee de AOF kampt wor­den be­spro­ken. De in­zet daar­bij zal zijn om stra­te­gie­ën aan te dra­gen voor een eens­ge­zin­de en daad­krach­ti­ge aan­pak van de des­be­tref­fen­de vraag­stuk­ken door de courts, or­ga­nen en werkar­men. Die stra­te­gie­ën zul­len er­toe moe­ten lei­den, dat de in­stand­hou­ding en duur­za­me ont­wik­ke­ling van de or­de kun­nen wor­den ge­waar­borgd. Vol­gens een pers­be­richt van Court Cha­ri­ty No. 7416 wordt ver­der met de work­shop er­naar ge­streefd om de broe­der­band tus­sen de Fo­res­ters te ver­ste­vi­gen. De work­shop zal wor­den ge­hou­den in het re­cre­a­tie­oord van de Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond te Vier­kin­de­ren. De toe­gang staat open voor al­le Fo­res­ters, die op de ele­men­tai­re vor­mings­fa­se na hun in­wij­ding heb­ben af­ge­rond en die wil­len deel­ne­men aan het denk­pro­ces over de ver­der door de AOF te vol­gen koers. Aan­mel­ding voor deel­na­me is mo­ge­lijk tot 1 de­cem­ber.

Court Cha­ri­ty heeft op 29 ju­li zijn 130-ja­rig be­staan her­dacht. De work­shop zal staan in het licht van de af­slui­ting van de­ze ju­bi­le­um­vie­ring. Het wordt te­vens ge­hou­den in ver­band met de Dis­pen­sa­tie­dag van het Court op 8 de­cem­ber. Door de Uit­voe­ren­de Raad van het High Court in En­ge­land werd na­me­lijk op 8 de­cem­ber 1885 dis­pen­sa­tie ver­leend tot de op­rich­ting van de eer­ste Fo­res­ter­court in Su­ri­na­me. Nu, 131 ja­ren la­ter, acht het Moe­der­court Cha­ri­ty het de hoog­ste tijd, dat de kop­pen bij el­kaar wor­den ge­sto­ken om er­voor te zor­gen, dat de AOF de snel­le en niet zel­den in­grij­pen­de ver­an­de­rin­gen die zich in onze sa­men­le­ving vol­trek­ken, met suc­ces kan door­staan en haar be­staans­recht kan blij­ven be­wij­zen. De AOF zal met na­me in de­ze moei­lij­ke fa­se waar­in de ont­wik­ke­ling van ons land thans ver­keert, meer dan ooit dienst­baar moe­ten zijn aan mens en maat­schap­pij en de mo­re­le en ethi­sche waar­den, ver­bon­den aan het mens-zijn, moe­ten uit­dra­gen. Het ligt in de be­doe­ling dat de be­raad­sla­gin­gen tij­dens de work­shop zul­len re­sul­te­ren in een pak­ket be­leids­voor­stel­len, die aan het Sub­si­di­airy High Court for Su­ri­na­me, het hoog­ste over­koe­pe­lend or­gaan van de AOF in Su­ri­na­me zul­len wor­den aan­ge­bo­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.