Leer­ling be­smeurt klas met smeer­olie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Een 11-ja­ri­ge leer­ling van OS Apoe­ra heeft in het week­end sa­men met zijn 16-ja­ri­ge vriend drie lo­ka­len van de school be­smeurd met smeer­olie. In het week­end wa­ren vijf jon­ge­ren in de om­ge­ving van de school. Zij za­gen ie­mand op het schoo­l­erf en dach­ten dat het een ge­daan­te was. Zij zijn snel weg­ge­gaan uit de om­ge­ving, om­dat zij dach­ten dat het een spook was. Die avond zag de school­lei­der dat de kerst­lamp­jes niet meer bran­den.

Hij vroeg de vol­gen­de dag aan de tuin­man om te kij­ken wat er aan de hand was. De tuin­man gaf aan dat een deel van de lamp­jes wa­ren weg­ge­no­men. Toen hij ver­der keek, zag hij dat de klas­sen wa­ren be­smeurd met smeer­olie. Ook het bord en be­paal­de op­schrif­ten in de klas wa­ren he­le­maal be­smeurd. De school­lei­ding deed aan­gif­te bij de po­li­tie. Aan de hand van di­ver­se ver­kla­rin­gen heeft de po­li­tie de twee jon­gens kun­nen op­pak­ken. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh is ook op de hoog­te ge­steld van de­ze si­tu­a­tie. Hij geeft aan het heel jam­mer te vin­den dat zo­iets heeft plaats­ge­von­den. De jon­gens heb­ben een vol­mon­di­ge be­ken­te­nis af­ge­legd. Zij heb­ben geen re­den kun­nen aan­ge­ge­ven. De school­lei­ding heeft be­slo­ten om de jon­gens op­voed­kun­dig te be­ge­lei­den, zo­dat zij niet ont­spoord ra­ken. De jon­gens heb­ben twee shut­ters ver­wij­derd om zich toe­gang te kun­nen ver­schaf­fen tot het klas­lo­kaal. De an­de­re twee klas­sen kon­den ze be­rei­ken via de tus­sen­deur. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.