Com­man­dant KDC10’s uit func­tie ge­zet om frau­de

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - De com­man­dant van het 334 Squa­dron van vlieg­ba­sis Eind­ho­ven is uit zijn func­tie ge­zet. Dat mel­den bron­nen bij De­fen­sie. Het zou gaan om fi­nan­cie­le frau­de. Gis­te­ren werd de Twee­de Ka­mer ge­ïn­for­meerd over de zaak.

Het 334 squa­dron om­vat de KDC10-trans­port­vlieg­tui­gen en het twee­de re­ge­rings­vlieg­tuig Gulf­stream IV.

Het is een nieu­we klap voor vlieg­ba­sis Eind­ho­ven. Die ligt al lan­ger on­der vuur van­we­ge het niet na­le­ven van de vei­lig­heids­voor­schrif­ten en in­te­gri­teits­schen­din­gen. Ook de com­man­dant van het 336 squa­dron zou zijn func­tie heb­ben neer­ge­legd. Be­trok­ke­nen bij de een­heid voor Her­cu­le­strans­port­vlieg­tui­gen, be­schul­di­gen el­kaar van mal­ver­sa­ties. Ook voor mi­nis­ter Hen­nis (De­fen­sie) vormt het nieuws uit Eind­ho­ven een pro­bleem. Ze heeft de Ka­mer meer­ma­len ge­meld dat er niet zo veel aan de hand is op de vlieg­ba­sis.

De­fen­sie be­ves­tigt dat er ‘per­so­ne­le wij­zi­gin­gen’ zijn op vlieg­ba­sis Eind­ho­ven, maar wil niet in­gaan op wie het be­treft. Van het laat­ste on­der­zoek naar in­te­gri­teits­schen­din­gen, tien in to­taal, wordt er één ver­der on­der­zocht. Het de­par­te­ment er­kent dat er een ‘cul­tuur­om­slag’ no­dig de ba­sis.

Bei­de be­vel­heb­bers zijn niet ont­sla­gen, maar krij­gen vol­gens bron­nen een an­de­re func­tie. Zij wa­ren er­van op de hoog­te dat re­gels wer­den over­tre­den bij dienst­reis­de­cla­ra­ties van da­ge­lijk­se rei­zen naar en van een cur­sus­lo­ca­tie in Hoofd­dorp.

In ju­li bracht De­fen­sie naar bui­ten dat mo­ge­lij­ke ‘fi­nan­ci­ë­le in­te­gri­teits­schen­din­gen’ op de vlieg­ba­sis wer­den on­der­zocht. “Als de mel­din­gen klop­pen, gaat het om ern­sti­ge mis­stan­den”, liet de kort daar­voor aan­ge­tre­den com­man­dant van de ba­sis, ko­lo­nel 19:20 20:30 21:20 22:10 22:55 23:50 01:50 03:45 05:15 06:50 08:40 10:15

is

bij Elanor Boek­holt-O’Sul­li­van, toen in een ver­kla­ring we­ten. In ok­to­ber meld­de het mi­nis­te­rie dat naar aan­lei­ding van het on­der­zoek som­mi­ge pro­ce­du­res zou­den wor­den aan­ge­scherpt, maar dat er geen spra­ke was van ver­keer­de de­cla­ra­ties en pri­vé­ge­bruik van de­fen­sie­mid­de­len door per­so­neel. Er wer­den tien mel­din­gen van frau­de on­der­zocht. Vol­gens de com­mis­sie was er geen spra­ke van een con­creet ver­moe­den van een mis­stand of straf­baar feit. Aan­vul­lend on­der­zoek naar de de­cla­ra­ties heeft na­dien uit­ge­we­zen dat er fei­te­lijk spra­ke was van over­tre­ding van de re­gels. De SP wil met de mi­nis­ter een de­bat over de kwes­tie. De ad­vo­ca­ten die drie of­fi­cie­ren van het 336 Squa­dron bij­staan, vin­den het tijd dat het he­le on­der­zoeks­dos­sier, dus met de ge­a­no­ni­mi­seer­de ge­spreks­ver­sla­gen, wordt ge­deeld met de Twee­de Ka­mer. “Cli­ën­ten zijn de ver­dacht­ma­kin­gen beu en wil­len dat de ne­ga­tie­ve aan­dacht stopt. Zij her­ken­nen zich niet in het beeld dat wordt ge­schetst en stel­len dat er geen spra­ke is van ern­sti­ge mis­stan­den”, al­dus de ad­vo­ca­ten Sé­bas Dieks­tra en Ro­bert van der Laan. (De Te­le­graaf/ fo­to: fo­to­bu­roeind­ho­ven.nl)

De­fen­sie be­ves­tigt dat er ‘per­so­ne­le wij­zi­gin­gen’ zijn op vlieg­ba­sis Eind­ho­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.