Ne­der­lands an­ti-cor­rup­tie­team doet in­val­len op Sint Maar­ten en Cu­ra­çao

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Het po­li­tie­team Be­strij­ding On­der­mij­ning (TBO) dat cor­rup­tie moet be­strij­den op Sint Maar­ten en Cu­ra­çao, be­gint op stoom te ko­men. Maan­dag de­den de re­cher­cheurs een reeks huis­zoe­kin­gen op Sint Maar­ten in on­der meer een be­vei­li­gings­be­drijf en ge­bou­wen van het ha­ven­be­drijf. “Een 35-ja­ri­ge man die wordt ver­dacht van wit­was­sen, vals­heid in ge­schrift en be­las­ting­frau­de is ge­ar­res­teerd”, al­dus het Open­baar Mi­nis­te­rie op Sint Maar­ten.

Vol­gens bron­nen op Sint Maar­ten is de ge­ar­res­teer­de man ei­ge­naar van een be­vei­li­gings­be­drijf dat on­der meer de ge­van­ge­nis be­vei­ligt. Hij zou geld heb­ben ge­do­neerd aan een po­li­ti­cus om stem­men mee te ko­pen voor de ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber dit jaar. Het Open­baar Mi­nis­te­rie kan dit ver­haal niet be­ves­ti­gen. Het is de twee­de gro­te ac­tie van het re­cher­che­team, na de huis­zoe­kin­gen bij di­rec­teur Emsley Tromp van de Cen­tra­le Bank van Cu­ra­çao en Sint Maar­ten in au­gus­tus. Sinds dit jaar zijn er 55 ex­tra Ne­der­land­se re­cher­cheurs ac­tief in het Ca­ri­bi­sche deel van het Ko­nink­rijk in dit Team Be­strij­ding On­der­mij­ning. Het moet de ver­we­ven­heid van de on­der- en bo­ven­we­reld aan­pak­ken op met na­me Sint Maar­ten en Cu­ra­çao.

Mar­ti­ne Vis, chef van het Re­cher­che Sa­men­wer­kings­team op Cu­ra­çao, hoopt met de aan­pak een ‘men­ta­li­teits­ver­an­de­ring’ te­weeg te bren­gen op de ei­lan­den. “We gaan een aan­tal boe­ven pak­ken. Wij kij­ken daar­bij niet naar de po­li­tie­ke kant van een zaak. De po­li­tie is al­leen ge­ïn­te­res­seerd in straf­ba­re fei­ten. Het doet er voor mij niet toe of de ple­ger een ban­kier, een di­rec­teur van een over­heids-nv of een po­li­ti­cus is.”

Het ha­ven­be­drijf op Sint Maar­ten liet maan­dag we­ten mee te wer­ken aan het on­der­zoek van het Open­baar Mi­nis­te­rie. “De huis­zoe­kin­gen zijn ge­daan in het ka­der van een straf­rech­te­lijk on­der­zoek naar een per­soon en dus niet naar onze or­ga­ni­sa­tie”, al­dus de ha­ven­woord­voer­der. Vo­rig jaar groei­den in Ne­der­land de zor­gen over de cor­rup­tie op Sint Maar­ten. Met slechts vijf­tig­dui­zend in­wo­ners is Sint Maar­ten sinds 2010 een zelf­stan­dig land bin­nen het ko­nink­rijk. Maar in zo’n klein land, waar ie­der­een ie­der­een kent, is het nau­we­lijks te ver­mij­den dat po­li­tiek, za­ken en fa­mi­lies ver­we­ven zijn.

De Ne­der­land­se mi­nis­ter van Jus­ti­tie heeft met zijn col­le­ga’s van Aru­ba, Cu­ra­çao en Sint Maar­ten be­slo­ten dat de po­li­tie, het Open­baar Mi­nis­te­rie en de rech­ter­lij­ke macht op de ei­lan­den moet wor­den ver­sterkt. Hier­voor is voor de ko­men­de twee jaar 22 mil­joen eu­ro uit­ge­trok­ken, deels be­taald door het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken en Ko­nink­rijks­re­la­ties.

Het werk be­gon op Sint Maar­ten om­dat aan­van­ke­lijk werd ge­dacht dat daar de pro­ble­men het grootst zou­den zijn met de ver­smel­ting van de bo­ven- en on­der­we­reld. Al snel bleek dat de rest van het ge­bied ook kwets­baar is voor on­der­mij­ning en is Cu­ra­çao aan het werk­ge­bied toe­ge­voegd.

Po­li­tie­chef Mar­ti­ne Vis hoopt dat Ne­der­land ook na die twee jaar be­reid zal zijn ex­tra geld vrij te ma­ken voor de be­strij­ding van de on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit op de ei­lan­den. “Het ka­bi­net in­ves­teert fors met 22 mil­joen eu­ro. Het is een po­li­tie­ke be­slis­sing om daar­voor meer geld vrij te ma­ken.” (volks­krant.nl/ fo­to: pers­groep.net)

Een po­li­tie­bu­reau in het cen­trum van Phi­lips­burg, Sint Maar­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.