Scho­len in nood

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Scho­len kam­pen met een ko­los­saal te­kort aan leer­krach­ten. Dit jaar ston­den er bij­na 12.000 va­ca­tu­res open, te­gen bij­na 8500 vo­rig jaar.

Voor­al de vraag naar do­cen­ten Ne­der­lands, groeps­leer­krach­ten voor de ba­sis­school en le­ra­ren wis­kun­de neemt snel toe.

Voor al­le ‘te­kort­vak­ken’ geldt dat de vraag nog gro­ter is ge­wor­den dan in voor­gaan­de ja­ren, zo blijkt uit de va­ca­tu­re­si­te Mees­ter­baan. Voor­al hal­ver­we­ge het school­jaar een le­raar vin­den in een te­kort­vak blijkt bij­na on­mo­ge­lijk. Ruim 100 ba­sis­scho­len en bij­na 500 mid­del­ba­re scho­len zijn er ech­ter wel naar op zoek. Toe­ge­sta­ne op­los­sin­gen van de over­heid, zo­als het mo­gen in­zet­ten van zij-instromers, hel­pen on­vol­doen­de. Een bo­nus toe­ken­nen, zo­als Rot­ter­dam doet, blijkt wel te hel­pen.

Vol­gens het mi­nis­te­rie van On­der­wijs heeft de over­heid het le­ra­ren­te­kort nu nog in de hand. “Dat het aan­tal va­ca­tu­res voor le­ra­ren toe­neemt be­te­kent niet met­een dat het le­ra­ren­te­kort in de­zelf­de ma­te toe­neemt. Zo­lang die va­ca­tu­res ver­vuld wor­den is er na­tuur­lijk geen pro­bleem. Voor­als­nog lukt dat nog”, al­dus een woord­voer­der van staats­se­cre­ta­ris Dek­ker (On­der­wijs).

Wel er­kent het de­par­te­ment dat in groei­ge­meen­tes er nu al een le­ra­ren­te­kort is, voor­al in vak­ken als wis­kun­de en na­tuur­kun­de. Vol­gens de woord­voer­der groeit het te­kort als er niets wordt ge­daan. “We heb­ben de meest re­cen­te prog­no­ses met de Ka­mer ge­deeld. Bin­nen­kort ko­men we met nieu­we maat­re­ge­len om dat te­kort te voor­ko­men.” (De Te­le­graaf/ fo­to: vlie­gend­hert. amsterdam) 08:00 NBA High­lights

(Herh.)

08:50 Doc.: Antho­ny Bour­dain Parts Un­known Pe­ru

09:40 Ga­me-Show:

The Ama­zing Ra­ce 10:25 Mo­vie: Er­nest Goes

To Jail

11:55 Mo­vie: Beet­ho­ven’s

Christ­mas Ad­ven­tu­re 13:30 Qn Studio Sport

(herh.)

15:00 Spain - Copa Del

Rey: Re­al Ma­drid - Cul­tu­ral Le­o­ne­sa 17:00 Doc.: En El Co­ra­zón

De La Copa

18:00 Spain - Copa Del Rey:

Her­cu­les - Bar­cel­o­na 20:10 Smack­down

22:00 NBA: L.A.La­kers @

Chi­ca­go

00:35 NBA High­lights

(Herh.)

01:20 Mo­vie: Don’t Bre­ath 02:50 Mo­vie: Red 2

04:45 Mo­vie: Er­nest Goes

To Jail

06:10 Car­toons 11:50 Doc.: In­si­de Is­lam 13:30 Co­me­dy se­rie: 30

Rock

14:00 NBA High­lights

14:50 Just for Laughs

15:30 The El­len DeGe­ne­res

Show

16:45 Eng­land - EFL Cup:

Ar­sen­al - Sout­hamp­ton 18:45 He­al­thy Li­fe­sty­le Tv

Show 08:00 Just for laughs

08:25 Mo­vie: 23rd March

1931: Sha­heed

11:45 Mo­vie: Be­wa­f­aa 14:30 Just for laughs

14:55 Mo­vie: Do Knot

Dis­turb

17:15 Se­rie: Cri­me Patrol 17:55 Cri­me se­rie: Qu­an­ti­co 18:50 Mo­vie: Baag­hi

21:20 Mo­vie: Blue

23:25 Mo­vie: B.A.Pass 01:05 Mo­vie: Be­wa­f­aa 03:35 Mo­vie: Do Knot

Dis­turb

05:35 Mo­vie: Baag­hi 07:00 BBC Nieuws 07:35 Bri­bi Mi­ni­s­tries 08:10 Fit­ness: Zuz­ka

Scho­len heb­ben een ko­los­saal te­kort aan leer­krach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.